GC BEOGRAD

Корисници

Сваки грађанин Београда  се у неком периоду живота може наћи у ситуациjи  да му jе потребна  нека од  услуга Градског центра за социjални рад.
Када jе реч о деци и младима ГЦСР  пружа помоћ деци без родитељског старања, жртвама злостављања и грубог занемаривања, деци из породица са поремећинм односима, деци и младима са поремећаjима у понашању, као и деци и младима са инвалидитетом.
Центар за социjални рад пружа помоћ одраслим и старијим особама, особама са инвалидитетом, материјално угроженим поjединцима и породицама, жртвама насиља у породици, остарелим особама.

ДЕЦА И МЛАДИ

Централно место делатности центра за социјални рад представља заштита деце и младих. Било да се ради о процени подобности родитеља током развода брака, или о процени потенцијалних усвојитеља, или о процени личности и социјалног контекста малолетне особе у поступку пред судом, наши стручни тимови у први план стављају „најбоље интересе детета или младе особе“. Они своју процену доносе руководећи се основним начелом, а то је: „Шта је у конкретном контексту најбоље за конкретно дете или младу особу“.

Превасходност најбољих интереса детета или младе особе подразумева да најбољи интереси детета имају предност над интересима родитеља, односно старатеља, установе или заједнице, у ситуацијама када се ови интереси разликују.

Партиципација детета или младе особе обезбеђује се тако што они треба да буду питани, да добију адекватне информације и могућност да изразе своје жеље, ставове и мишљење о свим питањима која их се тичу, и у свим фазама процеса заштите, и то на начин који одговара њиховом узрасту и разумевању ситуације.

Рад на заштити деце и младих првенствено је усмерен ка следећим групама корисника:

  • Деци без родитељског старања
  • Деци која су жртве злостављања и грубог занемаривања
  • Деци и младима из породица са поремећеним односима
  • Деци и младима са поремећајима у понашању
  • Деци и младима са инвалидитетом

ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ ОСОБЕ

Градски центар за социјални рад велики део нормативно утврђених обавеза реализује према пунолетним корисницима, међу којима су материјална подршка, институционална и ванинституционална заштита и пружање разних видова породично-правне заштите.

Неопходност континуиране и организоване активности у заштити старих произилази како из општих и појединачних карактеристика старења и старости, тако и њиховог укупног социоекономског положаја. Услед пада животног стандарда заштитна улога породице слаби, те се и подршка социјалних институција помера ка решавању угрожености елементарних животних потреба. 
Трендови маргинализације који се огледају у феномену старачке усамљености, погоршању материјалног положаја старих и слабљењу интеграције старих у друштвени живот, захтевају озбиљан друштвени однос према обезебеђивању социјалне сигурности овог дела популације. 

У сарадњи са другим институцијама, Градски центар за социјални рад у Београду (ГЦСР) реализује велики део нормативно утврђених обавеза према старијим Београђанима:

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Препознавање потреба особа са инвалидитетом и њихова заштита један је од најосетљивијих и најспецифичнијих елемената друштвено-развојне, економске и пре свега социјалне политике уопште. Њихове специфичне потребе дефинисале су начин њихове заштите. ГЦСР је установа од поверења, а у решавању најразличитијих животних проблема стручни радници полазе од неопходности поштовања основних људских права, као и специфичних потреба које има свака породица и појединац.

Специфичне потребе ове групе корисника одређују и главне садржаје њихове заштите. Главни садржај њихове заштите су:

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content