GC BEOGRAD

Персонална асистенција

Услуга персоналне асистенције доступна је пунолетним лицима са инвалидитетом са процењеним I или II степеном подршке, у складу са прописаним стандардима за пружање услуга социјалне заштите, која остварују право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица, способна су за самостално доношење одлука, радно су ангажована или су активно укључена у рад различитих удружења грађана, спортских друштава, политичких партија и других облика друштвених активности, односно укључена су у редовни или индивидуални образовни програм.

Услуга персоналне асистенције остварује се кроз активности усмерене ка задовољавању личних и животних потреба, ради успостављања већег нивоа самосталности.

Активности услуге персоналне асистенције усмерене су ка одржавању и унапређењу квалитета живота корисника, у зависности од идентификованих потреба и капацитета за самостално обављање одређених активности, као и капацитета породице корисника и доступних ресурса.

Персонални асистент ангажован је у раду са једним корисником, најмање 20 а највише 40 сати недељно, према процењеним потребама и капацитетима корисника, о чему одлучује Градски центар решењем.

За плаћање трошкова ове услуге средства се обезбеђују у буџету Града Београда за сваку буџетску годину у целости.

Потребна документација

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад

 

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content