GC BEOGRAD

Повремена једнократна новчана помоћ

Право на повремену једнократну новчану помоћ могу да остваре:

• Ученици основних и средњих школа чије су породице корисници права на новчану социјалну помоћ, деца и млади који користе услугу домског или породичног смештаја и деца и млади са телесним инвалидитетом који користе услугу становања уз подршку, за трошкове превоза од места становања до образовне установе и назад до висине најниже цене јавног линијског превоза, под условом да се трошкови превоза не обезбеђују по другом основу;

• Ученици основних и средњих школа чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, чије су породице корисници права на новчану социјалну помоћ, за трошкове набавке школског прибора, у износу од 65% од висине номиналног износа новчане социјалне помоћи за појединца, коју утврђује министар надлежан за послове социјалне заштите у складу са законом;

• Корисници права на новчану социјалну помоћ старији од 65 година у процентуалном износу од 65% од висине номиналног износа новчане социјалне помоћи за појединца, коју утврђује министар надлежан за послове социјалне заштите у складу са законом.

Потребна документација

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content