GC BEOGRAD

Субвенције по основу трошкова за комуналне производе, услуге и закупнине

Право на субенцију по основу трошкова на комуналне производе, услуге и закупнину преко Градског центра за социјални рад остварују корисници права на додатак за помоћ и негу и другог лица (ТНП) или увећаног додатка за помоћ и негу и другог лица.

Износ субвенције у висини од 30% од цене комуналних услуга, корисници остварују по испостављеним рачунима јавног комуналног предузећа до износа од 8.000,00 динара. Уколико је износ рачуна већи од 8.000,00 динара (на износ преко 8.000,00 динара до износа укупног задужења), попуст се не признаје.

Потребна документација:

Ако је корисник ТНП или увећаног додатка ТНП власник стана – фотокопије
• Решење о признавању права на додатак за помоћ и негу и другог лица (ТНП),
• извештај чека или налога о примљеној ТНП (шифра 107 за оне који примају преко банке), не старији од месец дана,
• лична карта – ако је стара или нова без чипа – обе стране, а ако је нова са чипом, онда очитана,
• признаница „Инфостана” – горњи део.

Ако корисник ТНП или увећаног додатка ТНП није власник стана – фотокопије 
• Решење о признавању права на додатак за помоћ и негу и другог лица, 
• извештај чека или налога о примљеној ТНП (шифра 107 за оне који примају преко банке), не старији од месец дана,
• лична карта – ако је стара или нова без чипа – обе стране, а ако је нова са чипом, онда очитана,
• признаница „Инфостана” – горњи део,
• лична карта власника стана – ако је стара или нова без чипа – обе стране, а ако је нова са чипом, онда очитана,
• чек од пензије власника стана – ако је пензионер или потврда из Националне службе запошљавања – ако је незапослен или потврда послодавца (или оверена здравствена књижица) – ако је запослен,
• доказ о сродству – извод из матичне књиге са холограмом за сроднике или уговор о закупу стана – оверен у суду за подстанаре.

У случају смрти корисника ТНП, за одјаву је потребно доставити фотокопију признанице „Инфостана” и извода из књиге умрлих. Субвенција важи 12 месеци, свака промена се пријављује у року од 15 дана

Напомена:

Корисници додатка за помоћ и негу и другог лица, који су то право остварили преко центра за социјални рад, захтев за субвенције по основу трошкова за комуналне производе, услуге и закупнине подносе општинском центру за социјални рад према месту пребивалишта. Корисници права на додатак за помоћ и негу и другог лица, који су ово право остварили преко Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, захтев за субвенције по основу трошкова за комуналне производе, услуге и закупнине подносе Градском центру за социјални рад у Београду, Руска улица број 4. Информације о субвенцијама можете добити на телефон: 011/2650-093, е-mail: subvencije.gcsrbg@gmail.com

 

 

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content