GC BEOGRAD

Једнократна помоћ

Једнократна помоћ се обезбеђује лицу које се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе, као и лицу које се упућује на домски или породични смештај, а које нема средстава да обезбеди одећу, обућу и трошкове превоза неопходне за реализацију смештаја.

Право на једнократну новчану помоћ имају појединци и породице које се налазе у стању тренутне изузетно тешке ситуације коју не могу самостално превазићи, без делимичне или потпуне финансијске подршке друштвене заједнице за одређене намене и то нарочито у случајевима: отклањања последица елементарних непогода; задовољавања основних животних потреба; постпеналне заштите; прихвата по престанку смештаја и у другим ситуацијама по процени  стручних радника Градског центра за социјални рад у Београду.

Право на једнократну помоћ појединац или породица могу да остваре највише једанпут у календарској години.

Потребна документација

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.

Skip to content