GC BEOGRAD

Помоћ у кући

Помоћ у кући се обезбеђује лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне основне личне и животне потребе.

Помоћ у кући обезбеђује се у трајању до два сата дневно по лицу радним даном, осим суботом и недељом, у трајању од три или пет дана у току недеље, и то: пет дана у току недеље лицима за која је надлежни орган вештачења ПИО или изабрани лекар констатовао да су непокретна, или која су корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица по било ком основу и три дана у току недеље осталим лицима.

Помоћ у кући коју остварују два или више лица која живе у заједничком домаћинству обезбеђује се у трајању од укупно три сата дневно за та лица.

При утврђивању потреба и целисходности обезбеђивања помоћи у кући Градски центар за социјални рад у Београду дужан је нарочито да цени да ли лице коме се пружа овај облик заштите има сроднике који су у могућности да му ову помоћ пруже.

Помоћ у кући обезбеђује се деци са сметњама у развоју са процењеним I степеном подршке у складу са прописаним стандардима за пружање услуга социјалне заштите, основношколског и предшколског узраста, која су укључена у васпитно-образовни процес у кућним условима у складу с прописима који регулишу област образовања и васпитања. Помоћ у кући обезбеђује се у трајању од два сата дневно радним даном, у трајању од три или пет дана у току недеље, и то: пет дана у току недеље за дете које живи у једнородитељској породици, односно породици са више чланова са сметњама у развоју и инвалидитетом и три дана у току недеље осталој деци која испуњавају наведене услове.
При утврђивању потреба и целисходности обезбеђивања помоћи у кући за дете, Градски центар дужан је нарочито да цени да ли дете живи у једнородитељској породици, односно у породици која има више чланова са сметњама у развоју и инвалидитетом, као и да ли користи друге услуге у заједници изузев услуге предах смештаја.

Помоћ у кући у смислу ове одлуке обезбеђује се обезбеђивањем хране, припремањем оброка, помоћ при одржавању личне хигијене и хигијене стана, одржавањем одевних предмета, постељине, загревањем просторија, чување, анимација, односно провођење структуираног слободног времена у односу на потребе детета које је корисник, помоћ родитељима при изграђивању основних вештина неге детета и обављање других послова, зависно од  потреба корисника.

Потребна документација

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад

Skip to content