GC BEOGRAD

Помоћ у кући

Помоћ у кући се обезбеђује лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне основне личне и животне потребе.

Помоћ у кући обезбеђује се у трајању до два сата дневно по лицу радним даном, осим суботом и недељом, у трајању од три или пет дана у току недеље, и то: пет дана у току недеље лицима за која је надлежни орган вештачења ПИО или изабрани лекар констатовао да су непокретна, или која су корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица по било ком основу и три дана у току недеље осталим лицима.

Помоћ у кући коју остварују два или више лица која живе у заједничком домаћинству обезбеђује се у трајању од укупно три сата дневно за та лица.

При утврђивању потреба и целисходности обезбеђивања помоћи у кући Градски центар за социјални рад у Београду дужан је нарочито да цени да ли лице коме се пружа овај облик заштите има сроднике који су у могућности да му ову помоћ пруже.

Помоћ у кући обезбеђује се деци са сметњама у развоју са процењеним I степеном подршке у складу са прописаним стандардима за пружање услуга социјалне заштите, основношколског и предшколског узраста, која су укључена у васпитно-образовни процес у кућним условима у складу с прописима који регулишу област образовања и васпитања. Помоћ у кући обезбеђује се у трајању од два сата дневно радним даном, у трајању од три или пет дана у току недеље, и то: пет дана у току недеље за дете које живи у једнородитељској породици, односно породици са више чланова са сметњама у развоју и инвалидитетом и три дана у току недеље осталој деци која испуњавају наведене услове.
При утврђивању потреба и целисходности обезбеђивања помоћи у кући за дете, Градски центар дужан је нарочито да цени да ли дете живи у једнородитељској породици, односно у породици која има више чланова са сметњама у развоју и инвалидитетом, као и да ли користи друге услуге у заједници изузев услуге предах смештаја.

Активности услуге помоћ у кући усмерене су ка одржању и унапређењу квалитета живота корисника. Реализацијом активности услуге помоћ у кући обезбеђује се одговарајућа нега и помоћ која, у складу са проценом потреба корисника, може обухватати:

1) помоћ у обезбеђивању исхране (која укључује по потреби набавку намирница, обезбеђивање готових оброка, припрема лаких оброка, припрема освежавајућих напитака, помоћ при храњењу);

2) помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана (укључујући по потреби помоћ при облачењу и свлачењу, обављању физиолошких потреба, умивању, купању, прању косе, чешљању, бријању, сечењу ноктију, прању и одржавању постељине, одеће и обуће, одржавању чистоће просторија, судова и уређаја у домаћинству);

3) помоћ у загревању просторија (укључујући по потреби ложење ватре, чишћење пећи, помоћ у набавци огрева);

4) помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних и других потреба (укључујући помоћ при кретању унутар и ван куће, набавку новина и књига, иницирање социјалних контакта и укључивање корисника у пригодне културне активности у јединици локалне самоуправе, старање о плаћању рачуна за електричну енергију, телефон, комуналије и сл.);

5) посредовање у обезбеђивању различитих врста услуга (укључујући по потреби посредовање у поправци водоводних, електричних и других инсталација, столарије, уређаја за домаћинство, кречење стана и друге услуге);

6) набавку и надгледање узимања лекова и примену савета прописаних од стране квалификованих медицинских стручњака и одвођење на лекарске прегледе;

7) санирање и негу мањих повреда;

8) контролу виталних функција (крвни притисак, телесна температура, ниво шећера у крви, уношење и избацивање течности и сл.);

9) чување, анимација, односно провођење структуираног слободног времена у односу на потребе детета које је корисник (игра, стална комуникација са дететом – вербална и невербална, укључивање детета при обављању послова, шетња, помоћ при укључивању у активности у локалној заједници) и помоћ родитељима при изграђивању основних вештина неге детета.

За плаћање трошкова ове услуге средства се обезбеђују у буџету Града Београда за сваку буџетску годину у целости.

Потребна документација

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content