GC BEOGRAD

Права и услуге

Помоћ у кући

Помоћ у кући се обезбеђује лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне основне личне и животне потребе. Помоћ у кући обезбеђује се у трајању до два сата дневно по лицу радним даном, осим суботом и недељом, у трајању од три или пет дана у току недеље, и то: пет дана у току недеље лицима за која је надлежни орган вештачења

Прикажи цео текст

Дневни боравак

Услуга дневни боравак се обезбеђује за децу и младе са сметњама у развоју, одраслим и старим лицима и  одраслим лицима са сметњама у развоју. За плаћање трошкова ове услуге средства се обезбеђују у буџету Града Београда за сваку буџетску годину у целости. Дневни боравак деце и младих са сметњама у развоју до навршених 26 година живота (телесне, интелектуалне, менталне, сензорне, говорно-језичке, социо-емоционалне, вишеструке) обезбеђује се у трајању од 12 сати

Прикажи цео текст

Лични пратилац детета

Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе. Активности личног пратиоца детета, планирају се и реализују у складу са индивидуалним потребама детета ради укључивања у

Прикажи цео текст

Персонална асистенција

Услуга персоналне асистенције доступна је пунолетним лицима са инвалидитетом са процењеним I или II степеном подршке, у складу са прописаним стандардима за пружање услуга социјалне заштите, која остварују право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица, способна су за самостално доношење одлука, радно су ангажована или су активно укључена у рад различитих удружења грађана, спортских друштава, политичких партија и других облика друштвених активности, односно укључена су у редовни

Прикажи цео текст

Привремено становање

Услугу привремено становање остварују млади без родитељског старања корисници услуге домског или породичног смештаја, по престанку коришћења услуге смештаја. Привремено становање може остварити лице под условом: да је оперативним планом отпуста утврђено да је привремено решавање питања даљег збрињавања на овај начин најцелисходније односно да нема могућности повратка у сопствену породицу и да на други начин не могу решити проблем збрињавања; да су завршила школовање;     да су предузела мере за

Прикажи цео текст

Социјално становање у заштићеним условима

Услугу социјалног становања у заштићеним условима могу да остваре социјално угрожена и стамбено необезбеђена лица, уколико су смештена у колективним центрима на територији града Београда или користе други вид смештаја, под условом да приходи по члану домаћинства не прелазе основицу за утврђивања новчане социјалне помоћи за појединца. Услугу остварују појединци и породице уколико испуњавају и један од следећих услова: да су старији од 65 година и да су способни за

Прикажи цео текст

Предах смештај

Услуга предах смештаја је краткорочни и повремени смештај детета са сметњама у развоју и одраслог и старијег лица са сметњама у функционисању, који се обезбеђује као дневни, викенд или вишедневни смештај, ради пружања подршке корисницима и њиховим породицама у одржавању и побољшању квалитета живота, са циљем останка корисника у породици. Предах смештајем обезбеђује се краткорочна и повремена нега деци и младима са сметњама у развоју, одраслим и старијим лицима са

Прикажи цео текст

Субвенције по основу трошкова за комуналне производе, услуге и закупнине

Право на субенцију по основу трошкова на комуналне производе, услуге и закупнину преко Градског центра за социјални рад остварују корисници права на додатак за помоћ и негу и другог лица (ТНП) или увећаног додатка за помоћ и негу и другог лица. Износ субвенције у висини од 30% од цене комуналних услуга, корисници остварују по испостављеним рачунима јавног комуналног предузећа до износа од 8.000,00 динара. Уколико је износ рачуна већи од

Прикажи цео текст

Психотерапија

Психотерапија представља поступак пружања психолошке помоћи клијентима заснован на одређеној теорији и техникама које су углавном повезане са одговарајућим психолошким правцма и школама. Психотерапијски рад започиње иницијативом клијената, пре свега њиховом одлуком и самоиницијативним обраћањем за пружањем одређене врсте психотерапијске помоћи. Важно је да се испоштују принципи добровољности и слободног одлучивања, односно сарадње. Од личне мотивације и спремности клијената за укључивањем у психотерапијски процес у великој мери зависи и исход

Прикажи цео текст

Саветовање

Саветовање је организовани облик помоћи појединцу или групи усмерен ка личном напретку, личном одрастању и развоју.Саветовање је процес који припрема појединца или групу за живот и мењање његових животних услова. Оно представља површинску и кратку психотерапију и спроводи се у виду давања стручних савета (давање упутстава, препоруке, сугестије..) особама којима је то потребно. Саветодавне услуге које се најчешће пружају: •  информисање о процедури развода брака •  како саопштити детету/ци да се

Прикажи цео текст

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content