GC BEOGRAD

Права и услуге

Посебна новчана накнада

Право на посебну новчану накнаду има један од родитеља који није у радном односу, а који најмање 15 година непосредно негује своје дете које је остварило право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица, има право на посебну новчану накнаду у виду доживотног месечног примања у висини најниже пензије у осигурању запослених, кад наврши општи старосни услов за остваривање пензије према прописима о пензијском и инвалидком осигурању, ако

Прикажи цео текст

Једнократна помоћ

Једнократна помоћ се обезбеђује лицу које се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе, као и лицу које се упућује на домски или породични смештај, а које нема средстава да обезбеди одећу, обућу и трошкове превоза неопходне за реализацију смештаја. Једнократна помоћ може бити новчана или у натури. Право на једнократну новчану помоћ имају појединци и породице које се налазе у стању тренутне изузетно тешке ситуације коју не могу

Прикажи цео текст

Повремена једнократна новчана помоћ

Право на повремену једнократну новчану помоћ могу да остваре: • Ученици основних и средњих школа чије су породице корисници права на новчану социјалну помоћ, деца и млади који користе услугу домског или породичног смештаја и деца и млади са телесним инвалидитетом који користе услугу становања уз подршку, за трошкове превоза од места становања до образовне установе и назад до висине најниже цене јавног линијског превоза, под условом да се трошкови

Прикажи цео текст

Интервентна једнократна новчана помоћ

Право на интервентну једнократну новчану помоћ могу да остваре: Појединац и породица којима је елементарном непогодом потпуно оштећен стан који користе по основу власништву или по основу закупа на неодређено време, без обзира на висину прихода појединца, односно породице-у износу од једне до три зараде; Породица у којој је несрећним случајем наступила смрт једног или више чланова породице, а чији приходи у претходна три месеца не прелазе једну просечну зараду

Прикажи цео текст

Стална новчана помоћ

  Право на сталну новчану помоћ имају: Родитељи тројки, четворки, петорки, шесторки и дуплих близанаца, једном годишње, и то:  а) родитељи деце предшколског узраста -у износу од једне просечне зараде, б) родитељи деце основношколског узраста -у износу од две просечне зараде, в) родитељи деце која похађају средњу школу до краја школовања, а најдуже до 20. године живота, под условом да се финансирају из буџета Републике Србије и да сва деца

Прикажи цео текст

Бесплатан оброк

Право на бесплатни оброк могу да користе појединац и породица и то: Корисници права на новчану социјалну помоћ; Лица чији приход по члану домаћинства не прелази 50% минималне зараде за месец који претходи месецу у коме је поднет захтев под условом да су: стара и изнемогла лица чији сродници нису у могућности да им ову помоћ пруже, или имају у породици лице које је остварило право на додатак за помоћ

Прикажи цео текст

Стипендија

Право на стипендију имају ученици средњих школа и студенти корисници права на новчану социјалну помоћ, права на  додатак за помоћ и негу другог лица и права на увећани додатак за негу другог лица и услуге домског или породичног смештаја, под условом да се њихово школовање финансира из буџета републике Србије. Ученици средњих школа имају право на стипендију под условом да су завршни разред основношколског образовања завршили са врло добрим или

Прикажи цео текст

Средства за личне потребе

Средства за личне потребе обезбеђују се кориснику привременог смештаја у прихватилиште за жене жртве насиља у породици за време док траје услуга смештаја, уколико корисник не може сам да их обезбеди из прихода и примања која остварује по основу рада, односно од прихода од имовине. Средства се обезбеђују у процентуалном износу од просечне зараде остварене по запосленом у граду Београду у претходном месецу у односу на месец у којем је

Прикажи цео текст

Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу

Привремени смештај у прихватилиште за одрасла и старија лица Услугу привременог смештаја у прихватилиште за одрасла и старија лица имају: лица која су се услед друштвено негативних навика или због неадекватног понашања нашла у стању неодложне социјалне потребе; егзистенцијално угрожена лица са ограниченим способностима за кретање, комуникацију, без личних докумената, дезоријентисани, не знају идентификационе податке о себи; лица која немају решено стамбено питање у Београду, затечена без средстава за основне

Прикажи цео текст

Привремени смештај у прихватилиште за жене жртве насиља у породици

Услуга привременог смештаја у прихватилиште за жене жртве насиља у породици обезбеђује се жени жртви насиља, којој је неопходно осигурати безбедност, у ситуацији која захтева неодложно издвајање из породице ради спречавања вршења насиља над њом, а у циљу задовољавања основних потреба у виду: смештаја, исхране, правне подршке, подршке при запошљавању и других облика подршке. Градски центар за социјални рад у Београду доноси решење о привременом смештају у прихватилиште за жене

Прикажи цео текст

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content