GC BEOGRAD

Привремено становање

Услугу привремено становање остварују млади без родитељског старања корисници услуге домског или породичног смештаја, по престанку коришћења услуге смештаја.

Привремено становање може остварити лице под условом:

  • да је оперативним планом отпуста утврђено да је привремено решавање питања даљег збрињавања на овај начин најцелисходније односно да нема могућности повратка у сопствену породицу и да на други начин не могу решити проблем збрињавања;
  • да су завршила школовање;    
  • да су предузела мере за професионално оспособљавање.

Привремено становање остварује се у трајању од две године.

Услугу привременог становања остварују деца и млади без родитељског старања, којима су оба родитеља преминула, а за старатеља је постављен брат или сестра са којим чине заједничко домаћинство. Услугу привременог становања може да оствари лице под условом:

  • да у својини нема имовину од које може да оствари приход или право својине на усељивом стану;
  • да најмање годину дана има пребивалиште на територији града Београда.

Услуга привременог становања обезбеђује се у трајању до две године, а у изузетном случају ако се из оправданих разлога не може обезбедити други облик заштите, услуга може трајати и дуже.

Градски центар врши надзор над коришћењем станова и пружа стручну помоћ корисницима привременог становања. Ако се у вршењу надзора  утврди да се стан не користи наменски, да се исти оштећује или не одржава у уредном стању или да се ометају други корисници, привремено становање може престати и пре истека рока на који је одређено.

Потребна документација

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад


Skip to content