GC BEOGRAD

Социјално становање у заштићеним условима


Услугу социјалног становања у заштићеним условима могу да остваре социјално угрожена и стамбено необезбеђена лица, уколико су смештена у колективним центрима на територији града Београда или користе други вид смештаја, под условом да приходи по члану домаћинства не прелазе основицу за утврђивања новчане социјалне помоћи за појединца.

Услугу остварују појединци и породице уколико испуњавају и један од следећих услова:

  • да су старији од 65 година и да су способни за самосталан живот;
  • да члан породичног домаћинства има утврђено телесно оштећење од 80% до 100% по прописима о пензијском и инвалидском осигурању;
  • да је члан породичног домаћинства дете са сметњама у развоју и да је корисник додатка за помоћ и негу другог лица по било ком основу;-
  • да је родитељ који самостално врши родитељско право;
  • да је лице према коме је извршено насиље у породици.

Појединцу односно породици која оствари услугу социјалног становања у заштићеним условима обезбеђује се становање у становима намењеним за овај облик заштите и посебна подршка и одговарајући облици помоћи у самосталном живљењу који се реализују кроз активности Градског центра и домаћина објекта.

Град Београд обезбеђује објекте и станове за остваривање ове услуге, у складу са могућностима. Објекти и станови у тим објектима за остваривање овог облика заштите су у градској својини. Корисници услуге не могу стећи право својине на становима које користе.

Трошкове становања (струја, телефон, вода, грејање и друге комуналне услуге и накнаде), као и трошкове текућег одржавања станова сносе корисници услуге сопственим средствима.

Потребна документација

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content