GC BEOGRAD

Интервентна једнократна новчана помоћ

Право на интервентну једнократну новчану помоћ могу да остваре:

  • Појединац и породица којима је елементарном непогодом потпуно оштећен стан који користе по основу власништву или по основу закупа на неодређено време, без обзира на висину прихода појединца, односно породице-у износу од једне до три зараде;
  • Породица у којој је несрећним случајем наступила смрт једног или више чланова породице, а чији приходи у претходна три месеца не прелазе једну просечну зараду исплаћену у претходном месецу-у износу од једне до пет зарада;
  • Појединац и породица у којој је члан породице потпуно неспособан за рад, под условом да приход у претходна три месеца не прелази једну просечну зараду исплаћену у претходном месецу и да осим стамбеног простора који одговара потребама појединаца односно породице и земљишта у површини од 0,5 ха нема других непокретности-у износу до једне зараде;
  • Појединац односно породица, која је стамбено угрожена и то за плаћање закупнине, под условима да приходи у претходна три месеца не прелазе једну просечну зараду исплаћену у претходном месецу, и да је он или члан породичног домаћинства потпуно неспособан за рад-у износу до једне зараде;
  • Појединац односно породица, која је стамбено угрожена, и то за побољшање услова становања, под условом да приходи у претходна три месеца не прелазе једну просечну зараду исплаћену у претходном месецу, и да је он или члан породичног домаћинства потпуно неспособан за рад-у износу од једне до пет зарада.
  • Појединац или породица могу остварити  интервентну новчану помоћ  више пута у календарској години, с тим да укупан износ не може бити већи од  пет просечних месечних зарада у Београду.

Потпуна неспособност за рад се доказује налазом и мишљењем органа вештачења пензијско-инвалидског осигурања или решењем суда о потпуном лишавању пословне способности или продужењу родитељског права.

Потребна документација

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content