GC BEOGRAD

Стална новчана помоћ


Право на сталну новчану помоћ имају:

  • родитељи тројки, четворки, петорки, шесторки и дуплих близанаца,
  • деца без родитељског старања корисници услуге домског или породичног смештаја која су способна за рад, од дана престанка услуге смештаја до заснивања радног односа, а најдуже годину дана, под условом да најмање две године пре завршетка школовања имају пребивалиште на територији града Београда;
  • лице (жена и мушкарац) према коме је извршено насиље у породици, које се као жртва породичног насиља, налазило на евиденцији Градског центра, државног органа (полиције, суда, јавног тужилаштва) или пружаоца услуга социјалне заштите, који је за то лиценциран, под условом: да има пребивалиште на територији града Београда најмање годину дана пре евидентираног насиља, да укупни месечни приходи лица по свим основама не прелазе висину минималне зараде за месец који претходи месецу у коме је поднет захтев, да у својини нема имовину од које може да оствари приход или право својине на усељивом стану или стану у коме не живи учинилац насиља;
  • једнородитељска породица, која је корисник права на новчану социјалну помоћ, право може да оствари једном годишње, у износу од 65% од висине номиналног износа новчане социјалне помоћи за појединца, коју утврђује министар надлежан за послове социјалне заштите у складу са законом.

Потребна документација

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад


Skip to content