GC BEOGRAD

Права и услуге

Групни програм намењен адолесцентима

Последњих година се све више детектује вршњачко насиље, насиље према члановима породице, интернет насиље, самодеструктивност, деприсија, појачане развојене кризе, губљење мотивације за школу, изолација, породични проблеми и др. У актуелним условима епидемиолошке кризе погођени су  млади којима је посебно захтевно узимајући у обзир узраст и њихове развојне потребе. Програм подршке адолесцентима подразумева групни психоедукативни и психотерапијски рад са предвиђеним темама које су усмерене на помоћ младима у превазилажењу свакодневних животних

Прикажи цео текст

Програм превенције насиља над женама „Оснаживање жена против насиља“

Програм  превенције је намењен женама које желе да се информишу о партнерском насиљу, стекну одређена знање за препознавање насиља, оснаже се у циљу изласка и реаговања на насиље. Обухвата Системски, родно сензитивни приступ породици усмерен на препознавање насиља и реакцију на њега. Превентивн програм подразумева групни психо -едукативни рад у виду радионица са предвиђеним темама. Интервенције нису примарно терапијске, али подстичу на покретања мехнизама самосталног рада на одређеном проблему или

Прикажи цео текст

Потребна документација

За остваривање права и услуга, према Закону о општем управном поступку, Центар за социјални рад, као орган који поступа у управном поступку, дужан је да по службеној дужности прибави све податке о одлучним чињеницама које се воде у службеним евиденцијама, односно да органи по службеној дужности бесплатно размењују податке из службених евиденција, те да не смеју да захтевају од странке да их она достави, осим у случају ако странка изричито

Прикажи цео текст

Третаман починилаца насиља у партнерским односима

Третман починилаца насиља у партнерским односима је психосоцијални третман за заштиту жртве, заустављање и  спречавање понављања насиља. Укључивање у третман треба да помогне починиоцу да стекне увид и прихвати одговорност за своје понашање, да усвоји самоконтролу понашања, научи социјалне вештине и промени уверења која доприносе успостављању насилног односа. Третман је могућ када починилац прихвати да је починио насиље, када жели да прихвати третман, када је насиље заустављено и жртва безбедна. Укупно трајање третмана

Прикажи цео текст

Новчана социјална помоћ

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног Законом о социјалној заштити. Право на новчану социјалну помоћ може остварити појединац, односно породица: ако нема других непокретности, осим стамбеног простора који одговара потребама појединца, односно породице и земљишта у површини до 0,5 хектара; ако појединац, односно члан породице није продао или

Прикажи цео текст

Додатак за помоћ и негу другог лица

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има особа којој је због природе и тежине стања, телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна нега и помоћ за обављање активности ради задовољавања основних животних потреба. Потреба за помоћи и негом утврђује се на основу прописа о пензијском и инвалидском осигурању. Право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица има лице из које остварује

Прикажи цео текст

Увећани додатак за помоћ и негу другог лица

Право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица има лице за које је, на основу прописа о пензијском и инвалидском осигурању, утврђено да има телесно оштећење од 100% по једном основу или да има органски трајни поремећај неуролошког или психичког типа и лице које има више оштећења, с тим да ниво оштећења износи по 70% и више процената по најмање два основа. Потребна документација За више информација обратите

Прикажи цео текст

Смештај у установу социјалне заштите

Услуга смештаја обезбеђује се смештајем корисника у: сродничку, хранитељску и другу породицу за одрасле и старије, дом за смештај корисника, укључујући мале домске заједнице, прихватилиште и друге врсте смештаја у складу са законом. Пружањем услуге породичног смештаја деци и младима се привремено, до краја завршетка редовног школовања, односно до навршене 26. године живота, обезбеђује нега, заштита и услови за оптималан развој у породичном окружењу. Породичним смештајем одраслим и старијим особама

Прикажи цео текст

Смештај у другу породицу

Право на смештај у другу породицу могу да остваре особе које имају право на смештај у установу социјалне заштите. Који ће се од та два облика заштите применити одређује надлежни центар за социјални рад на основу могућности смештаја у месту пребивалишта или ближој околини, могућности налажења породице која може да задовољи потребе особе чији се смештај тражи и постојања установа и капацитета за смештај. За више информација обратите се Вашем општинском

Прикажи цео текст

Помоћ у оспособљавању за рад

Право на помоћ за оспособљавање за рад обухвата подршку у образовању и оспособљавању за рад и признаје се деци и младима са сметњама у развоју и одраслим особама са инвалидитетом које се, према психо-физичким способностима и годинама живота, могу оспособити за рад а то право не могу да остваре по другом правном основу. Право на помоћ за оспособљавање за рад остварује се у виду тршкова оспособљавања за рад, трошкова смештаја

Прикажи цео текст

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content