GC BEOGRAD

Потребна документација

За остваривање права и услуга, према Закону о општем управном поступку, Центар за социјални рад, као орган који поступа у управном поступку, дужан је да по службеној дужности прибави све податке о одлучним чињеницама које се воде у службеним евиденцијама, односно да органи по службеној дужности бесплатно размењују податке из службених евиденција, те да не смеју да захтевају од странке да их она достави, осим у случају ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Орган може од странке да захтева само оне податке који су неопходни за њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција.

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content