GC BEOGRAD

Archive

Pojačan nadzor roditelja

Kada nadležni sud izrekne maloletniku/ci meru pojačanog nadzora roditelja, uloga centra za socijalni rad tiče se kontrole realizacije mere. Stručni tim mesno nadležnog centra obavlja razgovore sa roditeljima, maloletnikom/com, obavlja

Prikaži ceo tekst

Pojačan nadzor organa starateljstva

Kada nadležni sud izrekne maloletniku/ci meru pojačanog nadzora organa starateljstva, centar za socijalni rad sprovodi vaspitnu meru. Stručni tim nadležnog centra sastavlja plan i program realizacije vaspitne mere i redovno,

Prikaži ceo tekst

Tretaman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima

Tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima je psihosocijalni tretman za zaštitu žrtve, zaustavljanje i  sprečavanje ponavljanja nasilja. Uključivanje u tretman treba da pomogne počiniocu da stekne uvid i prihvati odgovornost za

Prikaži ceo tekst

Novčana socijalna pomoć

Pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada pojedincu, odnosno porodici, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći utvrđenog Zakonom o

Prikaži ceo tekst

Dodatak za pomoć i negu drugog lica

Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima osoba kojoj je zbog prirode i težine stanja, telesnog ili

Prikaži ceo tekst

Uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica

Pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice za koje je, na osnovu propisa o penzijskom

Prikaži ceo tekst

Smeštaj u ustanovu socijalne zaštite

Usluga smeštaja obezbeđuje se smeštajem korisnika u: srodničku, hraniteljsku i drugu porodicu za odrasle i starije, dom za smeštaj korisnika,

Prikaži ceo tekst

Smeštaj u drugu porodicu

Pravo na smeštaj u drugu porodicu mogu da ostvare osobe koje imaju pravo na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite. Koji

Prikaži ceo tekst

Pomoć u osposobljavanju za rad

Pravo na pomoć za osposobljavanje za rad obuhvata podršku u obrazovanju i osposobljavanju za rad i priznaje se deci i

Prikaži ceo tekst

Savetovanje

Savetodavne usluge koje se najčešće pružaju:Savetovanje je organizovani oblik pomoći pojedincu ili grupi usmeren ka ličnom napretku, ličnom odrastanju i

Prikaži ceo tekst
Skip to content