GC BEOGRAD

Posts From gcsrbg

Одређивање личног имена детета

Родитељи детета у обавези су да најкасније у року од 30 дана од дана рођења, детету одреде лично име и то пријаве матичару ради уписа у матичну књиигу рођених. Уколико они

Прикажи цео текст

Уверење органа старатељства да мајка или отац непосредно брине о детету

Уверење Градског центра за социјални рад у Београду да подносилац захтева за остваривање права на родитељски додатак непосредно брине о детету за које подноси захтев, да деца претходног реда рођења

Прикажи цео текст

Издавање уверења да се лице не налази на евиденцији штићеника

Уверење да се лице не налази на евиденцији штићеника издаје центар за социјални рад на чијој територији подносилац захтева има пријављено пребивалиште. Захтев се подноси лично на обрасцу који се

Прикажи цео текст

Појачан надзор родитеља

Када надлежни суд изрекне малолетнику/ци меру појачаног надзора родитеља, улога центра за социјални рад тиче се контроле реализације мере. Стручни тим месно надлежног центра обавља разговоре са родитељима, малолетником/цом, обавља

Прикажи цео текст

Појачан надзор органа старатељства

Када надлежни суд изрекне малолетнику/ци меру појачаног надзора органа старатељства, центар за социјални рад спроводи васпитну меру. Стручни тим надлежног

Прикажи цео текст

Третаман починилаца насиља у партнерским односима

Третман починилаца насиља у партнерским односима је психосоцијални третман за заштиту жртве, заустављање и  спречавање понављања насиља. Укључивање у третман треба

Прикажи цео текст

Новчана социјална помоћ

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују

Прикажи цео текст

Додатак за помоћ и негу другог лица

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има особа којој је због природе и тежине стања, телесног или

Прикажи цео текст

Увећани додатак за помоћ и негу другог лица

Право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица има лице за које је, на основу прописа о пензијском

Прикажи цео текст

Смештај у установу социјалне заштите

Услуга смештаја обезбеђује се смештајем корисника у: сродничку, хранитељску и другу породицу за одрасле и старије, дом за смештај корисника,

Прикажи цео текст

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content