GC BEOGRAD

Одређивање личног имена детета

Родитељи детета у обавези су да најкасније у року од 30 дана од дана рођења, детету одреде лично име и то пријаве матичару ради уписа у матичну књиигу рођених. 
Уколико они не изврше своју обавезу у том року, кажњавају се новчаном казном, а чињеница рођења детета и лично име детета уписују се у матичну књигу рођених на основу решења које доноси центар за социјални рад.

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад

Skip to content