GC BEOGRAD

Archive

Појачан надзор родитеља

Када надлежни суд изрекне малолетнику/ци меру појачаног надзора родитеља, улога центра за социјални рад тиче се контроле реализације мере. Стручни тим месно надлежног центра обавља разговоре са родитељима, малолетником/цом, обавља

Прикажи цео текст

Појачан надзор органа старатељства

Када надлежни суд изрекне малолетнику/ци меру појачаног надзора органа старатељства, центар за социјални рад спроводи васпитну меру. Стручни тим надлежног центра саставља план и програм реализације васпитне мере и редовно,

Прикажи цео текст

Третаман починилаца насиља у партнерским односима

Третман починилаца насиља у партнерским односима је психосоцијални третман за заштиту жртве, заустављање и  спречавање понављања насиља. Укључивање у третман треба да помогне починиоцу да стекне увид и прихвати одговорност за

Прикажи цео текст

Новчана социјална помоћ

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног Законом о

Прикажи цео текст

Додатак за помоћ и негу другог лица

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има особа којој је због природе и тежине стања, телесног или

Прикажи цео текст

Увећани додатак за помоћ и негу другог лица

Право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица има лице за које је, на основу прописа о пензијском

Прикажи цео текст

Смештај у установу социјалне заштите

Услуга смештаја обезбеђује се смештајем корисника у: сродничку, хранитељску и другу породицу за одрасле и старије, дом за смештај корисника,

Прикажи цео текст

Смештај у другу породицу

Право на смештај у другу породицу могу да остваре особе које имају право на смештај у установу социјалне заштите. Који

Прикажи цео текст

Помоћ у оспособљавању за рад

Право на помоћ за оспособљавање за рад обухвата подршку у образовању и оспособљавању за рад и признаје се деци и

Прикажи цео текст

Саветовање

Саветодавне услуге које се најчешће пружају: Саветовање је организовани облик помоћи појединцу или групи усмерен ка личном напретку, личном одрастању

Прикажи цео текст

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content