GC BEOGRAD

Izdavanje uverenja da se lice ne nalazi na evidenciji štićenika

Uverenje da se lice ne nalazi na evidenciji štićenika izdaje centar za socijalni rad na čijoj teritoriji podnosilac zahteva ima prijavljeno prebivalište.
Zahtev se podnosi lično na obrascu koji se dobija u nadležnom centru za socijalni rad. Uz zahtev je potrebno priložiti ličnu kartu na uvid.
Taksa za izdavanje uverenja se plaća. Oslobađanje od obaveze plaćanja administrativne takse utvrđena su Zakonom o republičkim administrativnim taksama.

Za više informacija obratite se Vašem opštinskom centru za socijalni rad

Skip to content