GC BEOGRAD

Uverenje organa starateljstva da majka ili otac neposredno brine o detetu

Uverenje Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu da podnosilac zahteva za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak neposredno brine o detetu za koje podnosi zahtev, da deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje i da nije lišen/a roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja, se pribavlja službenim putem od strane Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda.

Ukoliko podnosilac zahteva ne želi da pribavlja dokumentaciju službenim putem, Uverenje organa starateljstva može lično pribaviti, za šta je potrebno da se obrati nadležnom centru za socijalni rad prema mestu prebivališta.

Potrebna dokumentacija

•  fotokopija lične karte samo za majku ili oca deteta
•  fotokopija IMKR za svu decu
•  fotokopije prijave prebivališta za svu decu
•  uverenje iz nadležnog osnovnog suda kojim se utvrđuje da majka ili otac nije lišena/lišen roditeljskog prava)
•  IMKU za majku, Rešenje Komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke, Rešenje o lišavanju poslovne sposobnosti majke ili Potvrdu nadležne ustanove o izdržavanju kazne zatvora za majku.

Za više informacija obratite se Vašem opštinskom centru za socijalni rad

Skip to content