GC BEOGRAD

 

На основу члана 124. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011 и 117/2022 – одлука УС) и члана 25. став 2. и 3. Статута Градског центра за социјални рад у Београду (бр. 050 – 709/4 од 08.05.2018. године), Управни одбор Градског центра за социјални рад у Београду, на седници одржаној дана 23.06.2023. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У БЕОГРАДУ

1. За директора Градског центра за социјални рад у Београду може бити именован држављанин Републике Србије, који је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник и има најмање пет година радног искуства у струци.

2. Мандат директора Градског центра за социјални рад у Београду траје четири године.

3. Докази који се прилажу уз при

јаву на конкурс:

  • пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
  • оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
  • оригинал или оверена фотокопија уверења извода из матичне књиге рођених;
  • оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми;
  • оверена фотокопија радне књижице или потврда ПИО Фонда о уплати пореза и доприноса;
  • уверења да кандидат није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак за кривична дела која га чине неподобним за рад у државним органима.

4. Кандидат за директора Градског центра за социјални рад у Београду, уз прописану конкурсну документацију, подноси Програм рада за мандатни период на који се врши избор.

5. Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

6. Адреса на коју се подносе пријаве: Градски центар за социјални рад у Београду, Улица Руска бр. 4, са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора“.

7. Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Сања Милатовић, секретар Градског центра за социј

ални рад у Београду: тел. 062/ 80 88 392

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и на огласној табли Градског центра за социјални рад у Београду и у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

Skip to content