GC BEOGRAD

Subvencije po osnovu troškova za komunalne proizvode, usluge i zakupnine

Pravo na subenciju po osnovu troškova na komunalne proizvode, usluge i zakupninu, u visini od 30% troškova, preko Gradskog centra za socijalni rad ostvaruju korisnici prava na dodatak za pomoć i negu i drugog lica (TNP) ili uvećanog dodatka za pomoć i negu i drugog lica.

Potrebna dokumentacija:

Ako je korisnik TNP ili uvećanog dodatka TNP vlasnik stana – fotokopije
• Rešenje o priznavanju prava na dodatak za pomoć i negu i drugog lica (TNP),
• izveštaj čeka ili naloga o primljenoj TNP (šifra 107 za one koji primaju preko banke), ne stariji od mesec dana,
• lična karta – ako je stara ili nova bez čipa – obe strane, a ako je nova sa čipom, onda očitana,
• priznanica „Infostana” – gornji deo.

Ako korisnik TNP ili uvećanog dodatka TNP nije vlasnik stana – fotokopije 
• Rešenje o priznavanju prava na dodatak za pomoć i negu i drugog lica, 
• izveštaj čeka ili naloga o primljenoj TNP (šifra 107 za one koji primaju preko banke), ne stariji od mesec dana,
• lična karta – ako je stara ili nova bez čipa – obe strane, a ako je nova sa čipom, onda očitana,
• priznanica „Infostana” – gornji deo,
• lična karta vlasnika stana – ako je stara ili nova bez čipa – obe strane, a ako je nova sa čipom, onda očitana,
• ček od penzije vlasnika stana – ako je penzioner ili potvrda iz Nacionalne službe zapošljavanja – ako je nezaposlen ili potvrda poslodavca (ili overena zdravstvena knjižica) – ako je zaposlen,
• dokaz o srodstvu – izvod iz matične knjige sa hologramom za srodnike ili ugovor o zakupu stana – overen u sudu za podstanare.

U slučaju smrti korisnika TNP, za odjavu je potrebno dostaviti fotokopiju priznanice „Infostana” i izvoda iz knjige umrlih. Subvencija važi 12 meseci, svaka promena se prijavljuje u roku od 15 dana

Napomena:

Korisnici dodatka za pomoć i negu i drugog lica, koji su to pravo ostvarili preko centra za socijalni rad, zahtev za subvencije po osnovu troškova za komunalne proizvode, usluge i zakupnine podnose opštinskom centru za socijalni rad prema mestu prebivališta. Korisnici prava na dodatak za pomoć i negu i drugog lica, koji su ovo pravo ostvarili preko Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, zahtev za subvencije po osnovu troškova za komunalne proizvode, usluge i zakupnine podnose Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu, Ruska ulica broj 4. Informacije o subvencijama možete dobiti na telefon: 011/2650-093, e-mail: subvencije.gcsrbg@gmail.com

Skip to content