GC BEOGRAD

Stalna novčana pomoć


Pravo na stalnu novčanu pomoć imaju:

  • roditelji trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca,
  • deca bez roditeljskog staranja korisnici usluge domskog ili porodičnog smeštaja koja su sposobna za rad, od dana prestanka usluge smeštaja do zasnivanja radnog odnosa, a najduže godinu dana, pod uslovom da najmanje dve godine pre završetka školovanja imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda;
  • lice (žena i muškarac) prema kome je izvršeno nasilje u porodici, koje se kao žrtva porodičnog nasilja, nalazilo na evidenciji Gradskog centra, državnog organa (policije, suda, javnog tužilaštva) ili pružaoca usluga socijalne zaštite, koji je za to licenciran, pod uslovom: da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda najmanje godinu dana pre evidentiranog nasilja, da ukupni mesečni prihodi lica po svim osnovama ne prelaze visinu minimalne zarade za mesec koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev, da u svojini nema imovinu od koje može da ostvari prihod ili pravo svojine na useljivom stanu ili stanu u kome ne živi učinilac nasilja;
  • jednoroditeljska porodica, koja je korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć, pravo može da ostvari jednom godišnje, u iznosu od 65% od visine nominalnog iznosa novčane socijalne pomoći za pojedinca, koju utvrđuje ministar nadležan za poslove socijalne zaštite u skladu sa zakonom.
  • korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć u iznosu od 10% od punog iznosa novčane socijalne pomoći utvrđene odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti, pod uslovom da je pojedinac, odnosno svi članovi porodice nesposobni za rad u smislu člana 85. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti;
  • deca i mladi bez roditeljskog staranja, kojima su oba roditelja preminula, a za staratelja je postavljen brat ili sestra sa kojim čine zajedničko domaćinstvo, a koji su korisnici usluge privremenog stanovanja , u mesečnom iznosu od 25% od prosečne zarade, do kraja redovnog školovanja, pod uslovom da se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, da najmanje godinu dana imaju prebivalište na teritoriji Grada Beograda i da ne ostvaruju prihode od kojih mogu da se izdržavaju;
  • brat ili sestra koji je postavljen za staratelja detetu koje je korisnik usluge privremenog stanovanja , u mesečnom iznosu od 50% od prosečne zarade, a najduže do navršene 26. godine života, pod uslovom da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji grada Beograda i da ne ostvaruje prihode od kojih može da se izdržava;
  • deca bez roditeljskog staranja, čija su oba roditelja preminula, i nalaze se pod starateljskom zaštitom brata ili sestre, sa kojim čine zajedničko domaćinstvo, u mesečnom iznosu od 25% od prosečne zarade, pod uslovom da najmanje godinu dana imaju prebivalište na teritoriji Grada Beograda; ( ako dete ostvaruje prihod, pravo na stalnu novčanu pomoć može da ostvari u visini razlike između ostvarenog prihoda i 25% od prosečne zarade;
  • mladi koji su se nalazili pod starateljskom zaštitom brata ili sestre sa kojima čine zajedničko domaćinstvo, a čija su oba roditelja preminula, u mesečnom iznosu od 25% od prosečne zarade, do kraja redovnog školovanja, pod uslovom da se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, a najduže do navršene 26. godine života, i da najmanje godinu dana imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda;( ako lice ostvaruje prihod, pravo na stalnu novčanu pomoć može da ostvari u visini razlike između ostvarenog prihoda i 25% od prosečne zarade);
  • brat ili sestra deteta bez roditeljskog staranja čija su oba roditelja preminula, a koji su mu postavljeni za staratelja i sa kojim čine zajedničko domaćinstvo, u iznosu od 50% od prosečne zarade, pod uslovom da najmanje godinu dana imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda; (ako lice ostvaruje prihod, pravo na stalnu novčanu pomoć može da ostvari u visini razlike između ostvarenog prihoda i 50% od prosečne zarade);

Potrebna dokumentacija

Za više informacija obratite se Vašem opštinskom centru za socijalni rad


Skip to content