GC BEOGRAD

Procene u vezi sa vršenjem roditeljskog prava i poveravanja deteta u postupku razvoda braka

Osim stručne procene koja se donosi na osnovu sagledavanja celokupnog konteksta (socijalnog, psihološkog, pedagoškog, pravnog) u kome dete živi, zadatak stručnih radnika GCSR-a je i da u što većoj meri zaštite decu i mlade osobe i da im pruže podršku u procesu razvoda ili razdvajanja roditelja, koji je bolan za sve članove porodice, a najviše za njih, ali da istovremeno obezbede i njihovu participaciju u samom postupku. 
Deca (iznad 10 godina) i mlade osobe imaju pravo da se izjasne sa kojim roditeljem žele da žive nakon razvoda ili prekida vanbračne zajednice, da izraze svoje stavove i mišljenja o svim pitanjima koja ih se tiču, kao i da budu upoznati sa postupkom u celini, a postupak je sledeći:

•  ukoliko jedan od partnera donese odluku da želi da prekine zajednicu, bračnu ili vanbračnu, podnosi tužbu nadležnom sudu (ako se oba partnera dogovore o razvodu i svim bitnim pitanjima vezanim dete/decu, podnose sporazumni predlog);
•  nadležni sud šalje zahtev mesno nadležnom centru za socijalni rad, koji onda procenjuje podobnost roditelja i da li je eventualni dogovor roditelja u skladu sa najboljim interesima maloletne dece. U toku dijagnostičkog postupka, stručni tim poziva roditelje i obavlja jedan ili više razgovora sa njima, sa decom, obavlja terensku posetu porodici, timske konsultacije, a zatim svoj nalaz i mišljenje šalje sudu, koji donosi odluku, čime se angažovanje stručnog tima završava;
•  ukoliko stručni tim proceni da je u konkretnom slučaju potrebno dalje praćenje,  u smislu preventivnog ili korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava, ili su potrebe klijenata takve da je dalje angažovanje stručnog tima neophodno, pravi se plan zaštite i nastavlja rad sa porodicom.

Za više informacija obratite se Vašem opštinskom centru za socijalni rad

Skip to content