GC BEOGRAD

Projekti

Gradski centar za socijalni rad u Beogradu od 2003. godine aktivno učestvuje u kreiranju i realizaciji niza projektinih aktivnosti.

 Projekti koje se realizuju imaju za cilj da podrže transformaciju ustanova socijalne zaštite i razvoj alternativnih, otvorenih oblika socijalne  zaštite kao i postepenu decentralizaciju u uslugama socijalne zaštite.

Pored toga, projekti teže da unesu inovacije u sistem socijalne zaštite tako što će uvesti:

  • Novi oblik rada sa određenom grupom korisnika
  • Novi oblik rada u određenom organizacionom okruženju
  • Novog pružaoca usluge
  • Novu uslugu u datoj lokalnoj zajednici

Realizovanjem projektnih aktivnosti unapređuje se postojeća praksa u sistemu socijalne zaštite i podižu se opšte i posebne kompetencije stručnih radnika zaposlenih u Gradskom centru za socijalni rad.

Skip to content