GC BEOGRAD

Privremeno stanovanje

Uslugu privremeno stanovanje ostvaruju mladi bez roditeljskog staranja korisnici usluge domskog ili porodičnog smeštaja, po prestanku korišćenja usluge smeštaja.

Privremeno stanovanje može ostvariti lice pod uslovom:

  • da je operativnim planom otpusta utvrđeno da je privremeno rešavanje pitanja daljeg zbrinjavanja na ovaj način najcelishodnije odnosno da nema mogućnosti povratka u sopstvenu porodicu i da na drugi način ne mogu rešiti problem zbrinjavanja;
  • da su završila školovanje;    
  • da su preduzela mere za profesionalno osposobljavanje.

Privremeno stanovanje ostvaruje se u trajanju od dve godine.

Uslugu privremenog stanovanja ostvaruju deca i mladi bez roditeljskog staranja, kojima su oba roditelja preminula, a za staratelja je postavljen brat ili sestra sa kojim čine zajedničko domaćinstvo. Uslugu privremenog stanovanja može da ostvari lice pod uslovom:

  • da u svojini nema imovinu od koje može da ostvari prihod ili pravo svojine na useljivom stanu;
  • da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji grada Beograda.

Usluga privremenog stanovanja obezbeđuje se u trajanju do dve godine, a u izuzetnom slučaju ako se iz opravdanih razloga ne može obezbediti drugi oblik zaštite, usluga može trajati i duže.

Gradski centar vrši nadzor nad korišćenjem stanova i pruža stručnu pomoć korisnicima privremenog stanovanja. Ako se u vršenju nadzora  utvrdi da se stan ne koristi namenski, da se isti oštećuje ili ne održava u urednom stanju ili da se ometaju drugi korisnici, privremeno stanovanje može prestati i pre isteka roka na koji je određeno.

Potrebna dokumentacija

Za više informacija obratite se Vašem opštinskom centru za socijalni rad


Skip to content