GC BEOGRAD

Predah smeštaj

Usluga predah smeštaja je kratkoročni i povremeni smeštaj deteta sa smetnjama u razvoju i odraslog i starijeg lica sa smetnjama u funkcionisanju, koji se obezbeđuje kao dnevni, vikend ili višednevni smeštaj, radi pružanja podrške korisnicima i njihovim porodicama u održavanju i poboljšanju kvaliteta života, sa ciljem ostanka korisnika u porodici.

Predah smeštajem obezbeđuje se kratkoročna i povremena nega deci i mladima sa smetnjama u razvoju, odraslim i starijim licima sa smetnjama u funkcionisanju, očuvanje postojećih potencijala, unapređuju se i razvijaju veštine samostalnog života, stvaraju mogućnosti za uključivanje u zajednicu, kao i za razvijanje, očuvanje i unapređenje snaga porodice.

Usluga predah smeštaja pruža se deci i mladima sa smetnjama u razvoju uzrasta od pet do 26 godina života i odraslim i starijim licima sa smetnjama u funkcionisanju, i to:

  •  sa intelektualnim i mentalnim teškoćama ili teškoćama u psihičkom funkcionisanju i autizmom;
  •  sa višestrukim smetnjama u razvoju, odnosno funkcionisanju;
  •  sa senzornim invaliditetom;
  •  sa fizičkim invaliditetom.

 Usluga se pruža do 45 dana u toku kalendarske godine, s tim što može trajati najduže 20 dana u kontinuitetu.

Usluga predah smeštaja ostvaruje se kroz programske aktivnosti kojima se, u skladu sa procenom potreba korisnika pružaju smeštaj, ishrana, zdravstvena zaštita, pomoć pri oblačenju, hranjenju, obavljanju lične higijene i kretanju, radno-okupacione, edukativne aktivnosti i organizovanje slobodnog vremena, u skladu sa propisanim standardima za pružanje usluge predah smeštaja.

Za plaćanje troškova ove usluge sredstva se obezbeđuju u budžetu Grada Beograda za svaku budžetsku godinu u celosti.

Pretraga

Kol Centar

magazin
 

ELEKTRONSKI MAGAZIN

Informator

Informacije o socijalnim davanjima

Arhive

Skip to content