GC BEOGRAD

Povremena jednokratna novčana pomoć

Pravo na povremenu jednokratnu novčanu pomoć mogu da ostvare:


• učenici osnovnih i srednjih škola čije su porodice korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć, deca i mladi koji koriste uslugu domskog ili porodičnog smeštaja i deca i mladi sa telesnim invaliditetom koji koriste uslugu stanovanja uz podršku, za troškove prevoza od mesta stanovanja do obrazovne ustanove i nazad do visine najniže cene javnog linijskog prevoza, pod uslovom da se troškovi prevoza ne obezbeđuju po drugom osnovu;

• učenici osnovnih i srednjih škola čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, čije su porodice korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć, za troškove nabavke školskog pribora, u visini iznosa novčane socijalne pomoći za dete, koju utvrđuje ministar nadležan za poslove socijalne zaštite u skladu sa zakonom;

• korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć stariji od 65 godina u procentualnom iznosu od 65% od visine nominalnog iznosa novčane socijalne pomoći za pojedinca, koju utvrđuje ministar nadležan za poslove socijalne zaštite u skladu sa zakonom.

Potrebna dokumentacija

Za više informacija obratite se Vašem opštinskom centru za socijalni rad.

Skip to content