GC BEOGRAD

Pomoć u kući

Pomoć u kući se obezbeđuje licima koja usled starosti, hronične bolesti ili invaliditeta imaju ograničene fizičke i psihičke sposobnosti da zadovolje svakodnevne osnovne lične i životne potrebe.

Pomoć u kući obezbeđuje se u trajanju do dva sata dnevno po licu radnim danom, osim subotom i nedeljom, u trajanju od tri ili pet dana u toku nedelje, i to: pet dana u toku nedelje licima za koja je nadležni organ veštačenja PIO ili izabrani lekar konstatovao da su nepokretna, ili koja su korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica po bilo kom osnovu i tri dana u toku nedelje ostalim licima.

Pomoć u kući koju ostvaruju dva ili više lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu obezbeđuje se u trajanju od ukupno tri sata dnevno za ta lica.

Pri utvrđivanju potreba i celishodnosti obezbeđivanja pomoći u kući Gradski centar za socijalni rad u Beogradu dužan je naročito da ceni da li lice kome se pruža ovaj oblik zaštite ima srodnike koji su u mogućnosti da mu ovu pomoć pruže.

Pomoć u kući obezbeđuje se deci sa smetnjama u razvoju sa procenjenim I stepenom podrške u skladu sa propisanim standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, osnovnoškolskog i predškolskog uzrasta, koja su uključena u vaspitno-obrazovni proces u kućnim uslovima u skladu s propisima koji regulišu oblast obrazovanja i vaspitanja. Pomoć u kući obezbeđuje se u trajanju od dva sata dnevno radnim danom, u trajanju od tri ili pet dana u toku nedelje, i to: pet dana u toku nedelje za dete koje živi u jednoroditeljskoj porodici, odnosno porodici sa više članova sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i tri dana u toku nedelje ostaloj deci koja ispunjavaju navedene uslove.
Pri utvrđivanju potreba i celishodnosti obezbeđivanja pomoći u kući za dete, Gradski centar dužan je naročito da ceni da li dete živi u jednoroditeljskoj porodici, odnosno u porodici koja ima više članova sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i da li koristi druge usluge u zajednici izuzev usluge predah smeštaja.

Pomoć u kući u smislu ove odluke obezbeđuje se obezbeđivanjem hrane, pripremanjem obroka, pomoć pri održavanju lične higijene i higijene stana, održavanjem odevnih predmeta, posteljine, zagrevanjem prostorija, čuvanje, animacija, odnosno provođenje struktuiranog slobodnog vremena u odnosu na potrebe deteta koje je korisnik, pomoć roditeljima pri izgrađivanju osnovnih veština nege deteta i obavljanje drugih poslova, zavisno od  potreba korisnika.

Potrebna dokumentacija

Za više informacija obratite se Vašem opštinskom centru za socijalni rad

Skip to content