GC BEOGRAD

Personalna asistencija

Usluga personalne asistencije dostupna je punoletnim licima sa invaliditetom sa procenjenim I ili II stepenom podrške, u skladu sa propisanim standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, koja ostvaruju pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, sposobna su za samostalno donošenje odluka, radno su angažovana ili su aktivno uključena u rad različitih udruženja građana, sportskih društava, političkih partija i drugih oblika društvenih aktivnosti, odnosno uključena su u redovni ili individualni obrazovni program.

Usluga personalne asistencije ostvaruje se kroz aktivnosti usmerene ka zadovoljavanju ličnih i životnih potreba, radi uspostavljanja većeg nivoa samostalnosti.

Aktivnosti usluge personalne asistencije usmerene su ka održavanju i unapređenju kvaliteta života korisnika, u zavisnosti od identifikovanih potreba i kapaciteta za samostalno obavljanje određenih aktivnosti, kao i kapaciteta porodice korisnika i dostupnih resursa.

Personalni asistent angažovan je u radu sa jednim korisnikom, najmanje 20 a najviše 40 sati nedeljno, prema procenjenim potrebama i kapacitetima korisnika, o čemu odlučuje Gradski centar rešenjem

Potrebna dokumentacija

Za više informacija obratite se Vašem opštinskom centru za socijalni rad

Skip to content