GC BEOGRAD

Novčana socijalna pomoć

Pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada pojedincu, odnosno porodici, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći utvrđenog Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti pojedinac, odnosno porodica:

 • ako nema drugih nepokretnosti, osim stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca, odnosno porodice i zemljišta u površini do 0,5 hektara;
 • ako pojedinac, odnosno član porodice nije prodao ili poklonio nepokretnu imovinu ili se odrekao prava na nasleđivanje nepokretne imovine ili ako je protekao period u kojem bi, od tržišne vrednosti nepokretne imovine koju je prodao, poklonio ili se odrekao prava na nasleđivanje, mogao obezbeđivati pomoć u smislu ovog zakona;
 • ako pojedinac, odnosno član porodice ne poseduje pokretnu imovinu čijim korišćenjem ili otuđenjem, bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba, može da obezbedi sredstva u visini šestostrukog iznosa novčane socijalne pomoći, koja bi mu bila utvrđena u momentu podnošenja zahteva za novčanu socijalnu pomoć;
 • ako pojedinac, odnosno član porodice nije zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju.

Pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti i pojedinac koji je nesposoban za rad, odnosno porodica čiji su svi članovi nesposobni za rad ako pored stambenog prostora koji odgovara potrebama porodice imaju zemljište u površini do jednog hektara.

Pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti radno sposoban pojedinac, odnosno član porodice:

 • ako se nalazi na školovanju ili osposobljavanju za rad ili se vodi na evidenciji nezaposlenih lica;
 • ako nije odbio ponuđeno zaposlenje, radno angažovanje na privremenim, povremenim ili sezonskim poslovima, stručno osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili osnovno obrazovanje;
 • ako mu radni odnos nije prestao njegovom voljom, njegovom saglasnošću ili njegovom krivicom, zbog disciplinske ili krivične odgovornosti, osim ako je od prestanka radnog odnosa proteklo godinu dana ili ako je po prestanku radnog odnosa nastupila nesposobnost za rad;
 • ako se sam stara o svom detetu sa smetnjama u razvoju tako da ne može da bude radno angažovan.

Potrebna dokumentacija

 • •  Fotokopije ličnih karata za sve punoletne članove porodice,
  •  Prijave prebivališta za maloletnu decu koje izdaje Policijska stanica,
  •  Izvod iz matične knjige rođenih za decu i roditelje koji nije stariji od 6 meseci,
  •  Uverenje o državljanstvu za punoletne članove porodice,
  •  Potvrdu o ličnom dohodku za zaposlene članove porodice
  •  Ček od penzije za lica koja su ostvarila pravo na penziju ili potvrdu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da lice nije korisnik penzije,
  •  Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene radno sposobne članove porodice,
  •  Uverenje  za decu koja se nalaze na redovnom školovanju ili profesionalnom osposobljavanju
  •  Uverenje o prihodima za koje se plaća porez iz mesta rođenja i mesta stanovanja
  •  Uverenje geodetske uprave o posedovanju ili neposedovanju nepokretne imovine iz mesta rođenja i mesta stanovanja.
  •  Fotokopiju presude o razvodu braka ukoliko je isti razveden,
  •  Pravosnažnu sudska odluka o izdržavanju srodnika, odnosno sudsko poravnanje zaključeno sa srodnikom u skladu sa „Porodičnim zakonom“ ili dokaz da je kod nadležnog suda pokrenut postupak radi utvrđivanja obaveze izdržavanja od srodnika.
  •  Fotokopiju rešenja o prestanku  radnog odnosa ukoliko je isti prestao u proteklih godinu dana.

U zavisnosti od svakog konkretnog slučaja, možda Vam bude tražena i druga dokumentacija.

Za više informacija obratite se Vašem opštinskom centru za socijalni rad

Skip to content