GC BEOGRAD

Dodatak za pomoć i negu drugog lica

Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima osoba kojoj je zbog prirode i težine stanja, telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna nega i pomoć za obavljanje aktivnosti radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. 
Ovo pravo ostvaruje se u sistemu socijalne zaštite ukoliko to nije moguće po drugom pravnom osnovu.

Potrebna dokumentacija

•    zahtev
•    nalaz lekara specijaliste
•    kopija lične karte i lična karta na uvid
•    uverenje da podnosilac zahteva nije osiguranik RF PIO

Za više informacija obratite se Vašem opštinskom centru za socijalni rad.

Skip to content