GC BEOGRAD

Dnevni boravak

Usluga dnevni boravak se obezbeđuje za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, odraslim i starim licima i  odraslim licima sa smetnjama u razvoju.

Dnevni boravak dece i mladih sa smetnjama u razvoju do navršenih 26 godina života (telesne, intelektualne, mentalne, senzorne, govorno-jezičke, socio-emocionalne, višestruke) obezbeđuje se u trajanju od 12 sati dnevno svakog radnog dana u sedmici, osim subotom i nedeljom i obuhvata dnevni boravak, ishranu, zdravstvenu zaštitu, vaspitno-obrazovni rad, osposobljavanje za rad i radne aktivnosti i kulturno-zabavne i rekreativne aktivnosti.

Dnevni boravak odraslih lica sa smetnjama u razvoju (telesne, intelektualne, senzorne ili mentalne teškoće ili teškoće u komunikaciji) obezbeđuje se 12 sati dnevno svakog radnog dana u sedmici, osim subotom i nedeljom i obuhvata: dnevni boravak, ishranu, zdravstvenu zaštitu, radnu i okupacionu terapiju i kulturno-zabavne i rekreativne aktivnosti.

Dnevni boravak odraslih i starih lica ostvaruje se u klubovima za odrasla i starija lica i dnevnim centrima za odrasla i starija lica u trajanju od 12 sati dnevno svakog radnog dana u sedmici, osim subotom i nedeljom. Ovom uslugom se obezbeđuje dnevno zbrinjavanje, ishrana, zdravstvena nega, radna i okupaciona terapija, kulturno-zabavne i rekreativne aktivnosti.

Potrebna dokumentacija

Za više informacija obratite se Vašem opštinskom centru za socijalni rad

Skip to content