GC BEOGRAD

Besplatan obrok

Pravo na besplatni obrok mogu da koriste pojedinac i porodica i to:

  • Korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć;
  • Lica čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi 50% minimalne zarade za mesec koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev pod uslovom da su: stara i iznemogla lica čiji srodnici nisu u mogućnosti da im ovu pomoć pruže, ili imaju u porodici lice koje je ostvarilo pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica.
  • Lica bez prihoda i imovine, koja žive na ulicama grada Beograda, za vreme vanrednog stanja ili vanredne situacije koja je proglašena od strane nadležnog organa. Ako lice nema lična dokumenta, te nije moguće potpuno utvrditi sve činjenice za odlučivanje, nadležni organ donosi privremeno rešenje o pravu na besplatni obrok do okončanja postupka.

Pravo na besplatni obrok se obezbeđuje jedanput dnevno i obuhvata izdavanje toplog obroka radnim danom i suvog obroka subotom, nedeljom i neradnim danima za vreme državnih i verskih praznika.

Potrebna dokumentacija

Za više informacija obratite se Vašem opštinskom centru za socijalni rad.

Skip to content