GC BEOGRAD

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica u skladu sa Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje

PODACI O BROJU ZAPOSLENIH I RADNO ANGAŽOVANIH LICA ZA 05/2021

Stručna sprema   Broj sistematizovanih izvršilaca na svim radnim mestima   Broj zaposlenih na neodređeno vreme   Broj zaposlenih na određeno vreme u svojstvu pripravnika   Broj zaposlenih na određeno vreme po bilo kom osnovu (izuzev u svojstvu pripravnika)   Broj lica angažovanih van radnog odnosa  
Visoka 465 413 0 52 0
Viša 16 15 0 1 0
Srednja 72 61 0 11 0
Niža 22 19 0 3 0
Ukupno 575 508 0 67 0
Stručna sprema   Broj zaposlenih kojima je prestao radni odnos na neodređeno vreme po bilo kom osnovu u prethodnoj kalendarskoj godini   Broj novozaposlenih na neodređeno vreme i broj zaposlenih na određeno vreme u svojstvu pripravnika u prethodnoj kalendarskoj godini   Broj lica za koja nije realizovana dobijena saglasnost Komisije u prethodnoj kalendarskoj godini   Broj zaposlenih na neodređeno vreme
 i određeno vreme u svojstvu pripravnika
 u tekućoj kalendarskoj godini u okviru 70%
 
Broj zaposlenih na neodređeno vreme
 i određeno vreme u svojstvu pripravnika
 u tekućoj kalendarskoj godini iznad 70%
 
Visoka 21 9 12 1  
Viša 3 1 2    
Srednja 7 1 6    
Niža 1 0 1    
Ukupno 32 11 21 1  
Skip to content