GC BEOGRAD

Уверење органа старатељства да мајка или отац непосредно брине о детету

Уверење Градског центра за социјални рад у Београду да подносилац захтева за остваривање права на родитељски додатак непосредно брине о детету за које подноси захтев, да деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење и да није лишен/а родитељског права у односу на децу претходног реда рођења, се прибавља службеним путем од стране Секретаријата за социјалну заштиту Града Београда.

Уколико подносилац захтева не жели да прибавља документацију службеним путем, Уверење органа старатељства може лично прибавити, за шта је потребно да се обрати надлежном центру за социјални рад према месту пребивалишта.

Потребна документација

•  фотокопија личне карте само за мајку или оца детета
•  фотокопија ИМКР за сву децу
•  фотокопије пријаве пребивалишта за сву децу
•  уверење из надлежног основног суда којим се утврђује да мајка или отац није лишена/лишен родитељског права)
•  ИМКУ за мајку, Решење Комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке, Решење о лишавању пословне способности мајке или Потврду надлежне установе о издржавању казне затвора за мајку.

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content