GC BEOGRAD

Tretaman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima

Tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima je psihosocijalni tretman za zaštitu žrtve, zaustavljanje i  sprečavanje ponavljanja nasilja. 
Uključivanje u tretman treba da pomogne počiniocu da stekne uvid i prihvati odgovornost za svoje ponašanje, da usvoji samokontrolu ponašanja, nauči socijalne veštine i promeni uverenja koja doprinose uspostavljanju nasilnog odnosa. 
Tretman je moguć kada počinilac prihvati da je počinio nasilje, kada želi da prihvati tretman, kada je nasilje zaustavljeno i žrtva bezbedna. 
Ukupno trajanje tretmana je 6 meseci. Sastoji se iz 4 individualne i 24 grupne seanse (moguć je i samo individualni tretman). 
Pripremne individualne seanse podrazumevaju: ugovor o nenasilju, kontakt sa žrtvom, tehnike sa savladavanje besa, procenu i motivaciju za grupni tretman. Sam tretman je kombinacija psihoedukativnog i psihoterapijskog rada. 
Tretman obuhvata osam oblasti: partnersko nasilje uopšte,  psihičko nasilje, ljubav, seks i bliskost, alternativu nasilju, odgovornost za nasilje, odnos oca i deteta, uzroke i posledice nasilja. 

Skip to content