GC BEOGRAD

Stalna novčana pomoć


Pravo na stalnu novčanu pomoć imaju:

  • roditelji trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca,
  • deca bez roditeljskog staranja korisnici usluge domskog ili porodičnog smeštaja koja su sposobna za rad, od dana prestanka usluge smeštaja do zasnivanja radnog odnosa, a najduže godinu dana, pod uslovom da najmanje dve godine pre završetka školovanja imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda;
  • lice (žena i muškarac) prema kome je izvršeno nasilje u porodici, koje se kao žrtva porodičnog nasilja, nalazilo na evidenciji Gradskog centra, državnog organa (policije, suda, javnog tužilaštva) ili pružaoca usluga socijalne zaštite, koji je za to licenciran, pod uslovom: da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda najmanje godinu dana pre evidentiranog nasilja, da ukupni mesečni prihodi lica po svim osnovama ne prelaze visinu minimalne zarade za mesec koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev, da u svojini nema imovinu od koje može da ostvari prihod ili pravo svojine na useljivom stanu ili stanu u kome ne živi učinilac nasilja;
  • jednoroditeljska porodica, koja je korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć, pravo može da ostvari jednom godišnje, u iznosu od 65% od visine nominalnog iznosa novčane socijalne pomoći za pojedinca, koju utvrđuje ministar nadležan za poslove socijalne zaštite u skladu sa zakonom.

Potrebna dokumentacija

Za više informacija obratite se Vašem opštinskom centru za socijalni rad


Skip to content