GC BEOGRAD

Стална новчана помоћ


Право на сталну новчану помоћ имају:

  • родитељи тројки, четворки, петорки, шесторки и дуплих близанаца,
  • деца без родитељског старања корисници услуге домског или породичног смештаја која су способна за рад, од дана престанка услуге смештаја до заснивања радног односа, а најдуже годину дана, под условом да најмање две године пре завршетка школовања имају пребивалиште на територији града Београда;
  • лице (жена и мушкарац) према коме је извршено насиље у породици, које се као жртва породичног насиља, налазило на евиденцији Градског центра, државног органа (полиције, суда, јавног тужилаштва) или пружаоца услуга социјалне заштите, који је за то лиценциран, под условом: да има пребивалиште на територији града Београда најмање годину дана пре евидентираног насиља, да укупни месечни приходи лица по свим основама не прелазе висину минималне зараде за месец који претходи месецу у коме је поднет захтев, да у својини нема имовину од које може да оствари приход или право својине на усељивом стану или стану у коме не живи учинилац насиља;
  • једнородитељска породица, која је корисник права на новчану социјалну помоћ, право може да оствари једном годишње, у износу од 65% од висине номиналног износа новчане социјалне помоћи за појединца, коју утврђује министар надлежан за послове социјалне заштите у складу са законом.
  • корисници права на новчану социјалну помоћ у износу од 10% од пуног износа новчане социјалне помоћи утврђене одредбама Закона о социјалној заштити, под условом да је појединац, односно сви чланови породице неспособни за рад у смислу члана 85. став 2. Закона о социјалној заштити;
  • деца и млади без родитељског старања, којима су оба родитеља преминула, а за старатеља је постављен брат или сестра са којим чине заједничко домаћинство, а који су корисници услуге привременог становања , у месечном износу од 25% од просечне зараде, до краја редовног школовања, под условом да се школовање финансира из буџета Републике Србије, да најмање годину дана имају пребивалиште на територији Града Београда и да не остварују приходе од којих могу да се издржавају;
  • брат или сестра који је постављен за старатеља детету које је корисник услуге привременог становања , у месечном износу од 50% од просечне зараде, а најдуже до навршене 26. године живота, под условом да најмање годину дана има пребивалиште на територији града Београда и да не остварује приходе од којих може да се издржава;
  • деца без родитељског старања, чија су оба родитеља преминула, и налазе се под старатељском заштитом брата или сестре, са којим чине заједничко домаћинство, у месечном износу од 25% од просечне зараде, под условом да најмање годину дана имају пребивалиште на територији Града Београда; ( ако дете остварује приход, право на сталну новчану помоћ може да оствари у висини разлике између оствареног прихода и 25% од просечне зараде;
  • млади који су се налазили под старатељском заштитом брата или сестре са којима чине заједничко домаћинство, а чија су оба родитеља преминула, у месечном износу од 25% од просечне зараде, до краја редовног школовања, под условом да се школовање финансира из буџета Републике Србије, а најдуже до навршене 26. године живота, и да најмање годину дана имају пребивалиште на територији града Београда;( ако лице остварује приход, право на сталну новчану помоћ може да оствари у висини разлике између оствареног прихода и 25% од просечне зараде);
  • брат или сестра детета без родитељског старања чија су оба родитеља преминула, а који су му постављени за старатеља и са којим чине заједничко домаћинство, у износу од 50% од просечне зараде, под условом да најмање годину дана имају пребивалиште на територији града Београда; (ако лице остварује приход, право на сталну новчану помоћ може да оствари у висини разлике између оствареног прихода и 50% од просечне зараде);

Потребна документација

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад


Skip to content