GC BEOGRAD

Стална новчана помоћ

 

Право на сталну новчану помоћ имају:

  • Родитељи тројки, четворки, петорки, шесторки и дуплих близанаца, једном годишње, и то:  а) родитељи деце предшколског узраста -у износу од једне просечне зараде, б) родитељи деце основношколског узраста -у износу од две просечне зараде, в) родитељи деце која похађају средњу школу до краја школовања, а најдуже до 20. године живота, под условом да се финансирају из буџета Републике Србије и да сва деца похађају средњу школу -у износу од три просечне зараде;
  • Деца и млади без родитељског старања корисници услуге домског или породичног смештаја који су способни за рад, у месечном износу од једне просечне зараде, од дана престанка услуге смештаја, најдуже годину дана, под условом да најмање две године пре завршетка школовања имају пребивалиште на територији града Београда;
  • Лице (жена и мушкарац) према коме је извршено насиље у породици, које се као жртва породичног насиља, налазило на евиденцији Градског центра, државног органа (полиције, суда, јавног тужилаштва) или пружаоца услуга социјалне заштите, који је за то лиценциран, под условом: да има пребивалиште на територији града Београда најмање годину дана пре евидентираног насиља, да укупни месечни приходи лица по свим основама не прелазе висину минималне зараде за месец који претходи месецу у коме је покренут поступак, да у својини нема имовину од које може да оствари приход или право својине на усељивом стану или стану у коме не живи учинилац насиља;
  • Једнородитељска породица, која је корисник права на новчану социјалну помоћ, право може да оствари једном годишње, у износу од 65% од висине номиналног износа новчане социјалне помоћи за појединца, коју утврђује министар надлежан за послове социјалне заштите у складу са законом.
  • Корисници права на новчану социјалну помоћ у износу од 10% од оствареног износа новчане социјалне помоћи, под условом да су појединац, односно сви чланови породице неспособни за рад у складу са законом којим се регулише област социјалне заштите (исплаћује се месечно);
  • Деца и млади без родитељског старања, којима су оба родитеља преминула, а за старатеља је постављен брат или сестра са којим чине заједничко домаћинство, а који су корисници услуге привременог становања, у месечном износу од 25% од просечне зараде, до краја редовног школовања, под условом да се школовање финансира из буџета Републике Србије, да најмање годину дана имају пребивалиште на територији Града Београда и да не остварују приходе од којих могу да се издржавају;
  • Брат или сестра који је постављен за старатеља детету које је корисник услуге привременог становања , у месечном износу од 50% од просечне зараде, а најдуже до навршене 26. године живота, под условом да најмање годину дана има пребивалиште на територији града Београда и да не остварује приходе од којих може да се издржава;
  • Деца без родитељског старања, чија су оба родитеља преминула, и налазе се под старатељском заштитом брата или сестре, са којим чине заједничко домаћинство, у месечном износу од 25% од просечне зараде, под условом да најмање годину дана имају пребивалиште на територији Града Београда; ( ако дете остварује приход, право на сталну новчану помоћ може да оствари у висини разлике између оствареног прихода и 25% од просечне зараде);
  • Млади који су се налазили под старатељском заштитом брата или сестре са којима чине заједничко домаћинство, а чија су оба родитеља преминула, у месечном износу од 25% од просечне зараде, до краја редовног школовања, под условом да се школовање финансира из буџета Републике Србије, а најдуже до навршене 26. године живота, и да најмање годину дана имају пребивалиште на територији града Београда;( ако лице остварује приход, право на сталну новчану помоћ може да оствари у висини разлике између оствареног прихода и 25% од просечне зараде);
  • Брат или сестра детета без родитељског старања чија су оба родитеља преминула, а који су му постављени за старатеља и са којим чине заједничко домаћинство, у износу од 50% од просечне зараде, под условом да најмање годину дана имају пребивалиште на територији града Београда; (ако лице остварује приход, право на сталну новчану помоћ може да оствари у висини разлике између оствареног прихода и 50% од просечне зараде);

Потребна документација

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад


 

 

 

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content