GC BEOGRAD

Средства за личне потребе

Средства за личне потребе обезбеђују се кориснику привременог смештаја у прихватилиште за жене жртве насиља у породици за време док траје услуга смештаја, уколико корисник не може сам да их обезбеди из прихода и примања која остварује по основу рада, односно од прихода од имовине.

Средства се обезбеђују у процентуалном износу од просечне зараде остварене по запосленом у граду Београду у претходном месецу у односу на месец у којем је поднет захтев, и то:

1) 5,5% за децу и омладину,

2) 3,5% за одрасла лица.

Средства за личне потребе корисницима се исплаћују једном месечно, у текућем месецу за претходни месец. Корисник средстава за личне потребе, обавезан је да сваку промену од утицаја на остваривање права, пријави Градском центру за социјални рад који је решење донео, у року од 15 дана од дана настанка промене.

Потребна документација

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content