GC BEOGRAD

Istorijat

Rešenjem Skupštine grada od 12. decembra 1991. godine osnovan je Gradski centar za socijalni rad u Beogradu  (GCSR) kao jedinstvena ustanova za obavljanje socijalne i porodično-pravne zaštite građana Beograda. 
Do formiranja GCSR ovu društvenu funkciju obavljali su opštinski centri za socijalni rad. Prvi opštinski centar za socijalni rad na teritoriji Beograda osnovan je na opštini Palilula, 1956. godine, sa osnovnim zadatkom da prati razvoj socijalnih problema na području opštine, odnos porodice i deteta i da im pomaže u otklanjanju ličnih i porodičnih problema. Do početka šezdesetih godina prošlog veka, osnivaju se centri za socijalni rad u svim beogradskim, gradskim opštinama, a u periodu od 1969 -1976 godine i u svim prigradskim opštinama. 
U sastav GCSR ušli su svi opštinski centri za socijalni rad , Savetovalište za brak i porodicu (formirano 1985. godine) i Zavod za proučavanje socijalnih problema, koji je od osnivanja (1958. godine) imao status razvojno-istraživačke institucije u sistemu socijalne zaštite Beograda.

Integracijom navedenih ustanova nastao je sadašnji organizacioni model GCSR, koji obuhvata:

•   17 opštinskih odeljenja za socijalni rad u čijoj je nadležnosti realizacija  neposredne zaštite građana

•   Odeljenje za poslove planiranja i razvoja kojim se ostvaruje funkcija praćenja i proučavanja socijalnih problema i unapređivanja delatnosti GCSR

  Odeljenje za savetodavno  preventivni rad – Savetovalište za brak i porodicu kao odeljenje specijalizovano za savetodavno-terapijski, medijacijski, konsultativni i preventivni  rad sa pojedincima, parovima i porodicama

 Jedinica za internu reviziju

• Odsek za  opšte poslove i odsek za finansijsko-računovodstvene poslove

Skip to content