GC BEOGRAD

Историјат

Решењем Скупштине града од 12. децембра 1991. године основан је Градски центар за социјални рад у Београду  (ГЦСР) као јединствена установа за обављање социјалне и породично-правне заштите грађана Београда. 
До формирања ГЦСР ову друштвену функцију обављали су општински центри за социјални рад. Први општински центар за социјални рад на територији Београда основан је на општини Палилула, 1956. године, са основним задатком да прати развој социјалних проблема на подручју општине, однос породице и детета и да им помаже у отклањању личних и породичних проблема. До почетка шездесетих година прошлог века, оснивају се центри за социјални рад у свим београдским, градским општинама, а у периоду од 1969 -1976 године и у свим приградским општинама. 
У састав ГЦСР ушли су сви општински центри за социјални рад , Саветовалиште за брак и породицу (формирано 1985. године) и Завод за проучавање социјалних проблема, који је од оснивања (1958. године) имао статус развојно-истраживачке институције у систему социјалне заштите Београда.

Интеграцијом наведених установа настао је садашњи организациони модел ГЦСР, који обухвата:

•   17 општинских одељења за социјални рад у чијој је надлежности реализација  непосредне заштите грађана

•   Одељење за послове планирања и развоја којим се остварује функција праћења и проучавања социјалних проблема и унапређивања делатности ГЦСР

  Одељење за саветодавно  превентивни рад – Саветовалиште за брак и породицу као одељење специјализовано за саветодавно-терапијски, медијацијски, консултативни и превентивни  рад са појединцима, паровима и породицама

 Јединица за интерну ревизију

• Одсек за  опште послове и одсек за финансијско-рачуноводствене послове

Skip to content