GC BEOGRAD

O nama

Dobrodošli na internet prezentaciju Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu. Na ovim stranicama se možete informisati o tome na koji način od problema možete doći do rešenja i kako da ostvarite svoja prava i usluge iz oblasti socijalne i porodično-pravne zaštite.

Gradski centar za socijalni rad u Beogradu je jedna od ustanova iz sistema socijalne zaštite čija je uloga da pruža pomoć i podršku (pravnu, socijalnu, materijalnu, psihološko-savetodavnu, medijacijsku i psihoterapijsku) porodicama i pojedincima u prevazilaženju i rešavanju problema.

Delatnost Gradskog centra je socijalna zaštita, socijalni rad i porodično-pravna zaštita, a njeno obavljanje je regulisano Zakonom o socijalnoj zaštiti, Porodičnim zakonom, Krivičnim zakonom, Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih učinilaca krivičnih dela, Zakonom o medijaciji,  Zakonom o prekršajima, Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, Odlukom o pravima u socijalnoj zaštiti Beograda i podzakonskim aktom „Interventne mere zaštite najugroženijih građana Beograda“.

Svako od nas, u nekom periodu života, može imati potrebu za uslugama centra za socijalni rad. Naši stručni radnici – socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, specijalni pedagozi, pravnici, sociolozi i andragozi  – imaju zakonsku obavezu da izađu u susret građanima kojima je potrebna pomoć i podrška: deci i mladima, odraslim i starijim osobama, osobama sa invaliditetom, osobama sa problemima u porodičnim odnosima i nasiljem u porodici, materijalno ugroženim osobama.

Gradski centar za socijalni rad u Beogradu je ustanova od poverenja, a u rešavanju najrazličitijih životnih problema, naši stručni radnici polaze od neophodnosti poštovanja osnovnih ljudskih prava, kao i specifičnih potreba koje ima svaka porodica i pojedinac. U svom radu, GCSR sarađuje sa drugim državnim institucijama (sudovima, MUP-om, školama, zdravstvenim  ustanovama…), kao i nevladinim i humanitarnim organizacijama.

Ukoliko imate neki problem, obratite se Vašem opštinskom centru za socijalni rad, po mestu prebivališta koje je upisano u Vašoj ličnoj karti.

Istorijat

Struktura organizacije

Informator o radu

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica

Izveštaj o radu za 2021. godinu

Skip to content