GC BEOGRAD

Новчана социјална помоћ

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног Законом о социјалној заштити.

Право на новчану социјалну помоћ може остварити појединац, односно породица:

 • ако нема других непокретности, осим стамбеног простора који одговара потребама појединца, односно породице и земљишта у површини до 0,5 хектара;
 • ако појединац, односно члан породице није продао или поклонио непокретну имовину или се одрекао права на наслеђивање непокретне имовине или ако је протекао период у којем би, од тржишне вредности непокретне имовине коју је продао, поклонио или се одрекао права на наслеђивање, могао обезбеђивати помоћ у смислу овог закона;
 • ако појединац, односно члан породице не поседује покретну имовину чијим коришћењем или отуђењем, без угрожавања основних животних потреба, може да обезбеди средства у висини шестоструког износа новчане социјалне помоћи, која би му била утврђена у моменту подношења захтева за новчану социјалну помоћ;
 • ако појединац, односно члан породице није закључио уговор о доживотном издржавању.

Право на новчану социјалну помоћ може остварити и појединац који је неспособан за рад, односно породица чији су сви чланови неспособни за рад ако поред стамбеног простора који одговара потребама породице имају земљиште у површини до једног хектара.

Право на новчану социјалну помоћ може остварити радно способан појединац, односно члан породице:

 • ако се налази на школовању или оспособљавању за рад или се води на евиденцији незапослених лица;
 • ако није одбио понуђено запослење, радно ангажовање на привременим, повременим или сезонским пословима, стручно оспособљавање, преквалификацију, доквалификацију или основно образовање;
 • ако му радни однос није престао његовом вољом, његовом сагласношћу или његовом кривицом, због дисциплинске или кривичне одговорности, осим ако је од престанка радног односа протекло годину дана или ако је по престанку радног односа наступила неспособност за рад;
 • ако се сам стара о свом детету са сметњама у развоју тако да не може да буде радно ангажован.

Потребна документација

 • •  Фотокопије личних карата за све пунолетне чланове породице,
  •  Пријаве пребивалишта за малолетну децу које издаје Полицијска станица,
  •  Извод из матичне књиге рођених за децу и родитеље који није старији од 6 месеци,
  •  Уверење о држављанству за пунолетне чланове породице,
  •  Потврду о личном доходку за запослене чланове породице
  •  Чек од пензије за лица која су остварила право на пензију или потврду Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да лице није корисник пензије,
  •  Уверење Националне службе за запошљавање за незапослене радно способне чланове породице,
  •  Уверење  за децу која се налазе на редовном школовању или професионалном оспособљавању
  •  Уверење о приходима за које се плаћа порез из места рођења и места становања
  •  Уверење геодетске управе о поседовању или непоседовању непокретне имовине из места рођења и места становања.
  •  Фотокопију пресуде о разводу брака уколико је исти разведен,
  •  Правоснажну судска одлука о издржавању сродника, односно судско поравнање закључено са сродником у складу са „Породичним законом“ или доказ да је код надлежног суда покренут поступак ради утврђивања обавезе издржавања од сродника.
  •  Фотокопију решења о престанку  радног односа уколико је исти престао у протеклих годину дана.

У зависности од сваког конкретног случаја, можда Вам буде тражена и друга документација.

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content