heder

Средства за личне потребе

Средства за личне потребе обезбеђују се кориснику привременог смештаја у прихватилиште за жене жртве насиља у породици за време док траје услуга смештаја, уколико корисник не може сам да их обезбеди из прихода и примања која остварује по основу рада, односно од прихода од имовине.

Средства се обезбеђују у процентуалном износу од просечне зараде остварене по запосленом у граду Београду у претходном месецу у односу на месец у којем је поднет захтев, и то:

1) 5,5% за децу и омладину,

2) 3,5% за одрасла лица.

Средства за личне потребе корисницима се исплаћују једном месечно, у текућем месецу за претходни месец. Корисник средстава за личне потребе, обавезан је да сваку промену од утицаја на остваривање права, пријави Градском центру за социјални рад који је решење донео, у року од 15 дана од дана настанка промене.

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.

Социјално становање у заштићеним условима

Социјално становање у заштићеним условима је вид отвореног облика социјалне заштите који се реализује у објектима и становима одређеним за ову намену.
Право на социјално становање у заштићеним условима остварују социјално угрожени, стамбено необезбеђени појединци и породице са пребивалиштем на територији града Београда, као и избеглице и интерно расељења лица смештена у колективним центрима или другим видовима смештаја са боравиштем на територији града Београда, чији приходи по члану породице не прелазе износ нивоа социјалне сигурности за једночлану породицу по прописима из социјалне заштите.

Право на социјално становање у заштићеним условима остварују појединци из породице ако испуњавају и један од следећих услова:

•  Да су старији од 65 година, способни за самостални живот
• Да члан породичног домаћинства има утврђену инвалидност од 80% до100% по прописима о пензијском инвалидском осигурању
• Да је члан породичног домаћинства дете ометено у развоју са признатим правом на додатак за туђу негу и помоћ по прописима из социјалне заштите
• Да је родитељ који самостално врши родитељско право
• Да је лице према коме је извршено насиље у породици

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.

Становање уз подршку

Становање уз подршку остварују ментално недовољно развијена лица, степена лаке и умерене ометености без комбинованих сметњи и лица оболела од аутизма, која су способна за постизање одређеног степена самосталности.
Корисницима становања уз подршку обезбеђује се становање у становима намењеним за овај облик заштите, као и стручна подршка, надзор и други облици помоћи у самосталном живљењу.

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјали рад

Стипендије

Ову врсту помоћи могу да остваре ученици средњих школа и студенти који остварују право на новчану социјалну помоћ, додатак за помоћ и негу другог лица и права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица по прописима социјане заштите или се налазе на смештају у установи/другој породици. Услов за средњошколце је постизање врло доброг или одличног успеха, а за студенте редовно полагање испита и редован упис у наредну годину (да се школовање финансира из буџета Републике Србије).

За више информација, обратите се Вашем општинском центру за социјални рад

Интервентна једнократна новчана помоћ

Право на ову врсту помоћи могу да остваре:

•  Појединац и породица којима је елементарном непогодом потпуно оштећен стан који користе;
•  Породица у којој је несрећним случајем наступила смрт једног или више чланова породице, а чији приходи у претходна три месеца не прелазе једну просечну зараду ;
•  Појединац и породица у којој је члан породице потпуно неспособан за рад, под условом да приход у претходна три месеца не прелази једну просечну зараду и да осим стамбеног простора који одговара потребама појединца односно породице и земљишта у површини од 0,5 hа нема других непокретности;
•  Стамбено угоржени појединац или продица за плаћање закупнине или за побољшање услова становања под условом да приходи у претходна три месеца не прелазе једну просечну зараду и да је он или члан породичног домаћинства потпуно неспособан за рад;

Појединац или породица могу остварити  интервентну новчану помоћ  више пута у календарској години, с тим да укупан износ не може бити већи од  пет просечних месечних зарада у Београду.

Потребна документација

•  писани захтев/молба за једнократну новчану помоћ
•  фотокопија личне карте за подносиоца захтева и све чланове породице
•  извод из матичне књиге рођених или венчаних( за све чланове породице)
•  пријава пребивалишта за малолетну децу
•  докази који се односе на разлог подношења захтева(трошкови лечења, утрошена електрична енергија, огрев, лекови и друга документација у зависности од случаја
•  пореско уверење за пунолетне чланове породице
•  уверење о имовном стању о( не) поседовању непокретне имовине
•  фотокопије 3 последња чека пензије за кориснике пензије
•  потврда о приходима за последња три месеца или потврда о висини основице која служи за обрачунавање пореза и доприноса за оне који самостално обављају делатност
•  уверење Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породице
•  потврда из школе за редовне ученике( студенте)
•  налаз и мишљење  органа вештачења комисије пензијско –инвалидског осигурања о неспособности за рад  или решење суда о потпуном лишавању пословне способности или продужењу родитељског права
•  фотокопија штедне књижице по виђењу, отворена код А.Д. Поштанске штедионице или неке друге банке

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.