heder

 Историјат

Решењем Скупштине града од 12. децембра 1991. године основан је Градски центар за социјални рад у Београду  (ГЦСР) као јединствена установа за обављање социјалне и породично-правне заштите грађана Београда. 
До формирања ГЦСР ову друштвену функцију обављали су општински центри за социјални рад. Први општински центар за социјални рад на територији Београда основан је на општини Палилула, 1956. године, са основним задатком да прати развој социјалних проблема на подручју општине, однос породице и детета и да им помаже у отклањању личних и породичних проблема. До почетка шездесетих година прошлог века, оснивају се центри за социјални рад у свим београдским, градским општинама, а у периоду од 1969-1976 године и у свим приградским општинама.
У састав ГЦСР ушли су сви општински центри за социјални рад , Саветовалиште за брак и породицу (формирано 1985. године) и Завод за проучавање социјалних проблема, који је од оснивања (1958. године) имао статус развојно-истраживачке институције у систему социјалне заштите Београда.

Интеграцијом наведених установа настао је садашњи организациони модел ГЦСР, који обухвата:

•   17 општинских одељења за социјални рад у чијој је надлежности реализација  непосредне заштите грађана

•   Одељење за послове планирања и развоја којим се остварује функција праћења и проучавања социјалних проблема и унапређивања делатности ГЦСР

•  Саветовалиште за брак и породицу као одељење специјализовано за саветодавно-терапијски, медијацијски, консултативни и превентивни  рад са појединцима, паровима и породицама

•  Одсек за  опште послове и одсек за финансијско-рачуноводствене послове

 

 

О нама

Добродошли на интернет презентацију Градског центра за социјални рад у Београду. На овим страницама можете се информисати о томе на који начин од проблема можете доћи до решења и како да остварите своја права из области социјалне и породично-правне заштите.

Можете сазнати више:  

Градски центар за социјални рад у Београду је једна од установа из система социјалне заштите чија је улога да пружа помоћ и подршку (правну, социјалну, материјалну, психолошко-саветодавну, медијацијску и психотерапијску) породицама и појединцима у превазилажењу и решавању проблема.
Делатност Градског центра је социјална заштита, социјални рад и породично-правна заштита, а њено обављање је регулисано Законом о социјалној заштити, Породичним законом, Кривичним законом, Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних учинилаца кривичних дела, Законом о медијацији,  Законом о прекршајима, Законом о финансијској подршци породици са децом, Одлуком о правима у социјалној заштити Београда и подзаконским актом „Интервентне мере заштите најугроженијих грађана Београда“.

Свако од нас, у неком периоду живота, може имати потребу за услугама центра за социјални рад. Наши стручни радници – социјални радници, психолози, педагози, правници, социолози и андрагози  – имају законску обавезу да изађу у сусрет грађанима којима је потребна помоћ и подршка: деци и омладини, особама са посебним потребама, особама са психолошким проблемима, особама са проблемима у породичним односима и насиљем у породици, особама које имају проблеме због сиромаштва и старим особама којима је неопходна помоћ.

ГЦСР је установа од поверења, а у решавању најразличитијих животних проблема, наши стручни радници полазе од неопходности поштовања основних људских права, као и специфичних потреба које има свака породица и појединац. У свом раду, ГЦСР сарађује са другим државним институцијама (судовима, МУП-ом, школама, здравственим  установама...), као и невладиним и хуманитарним организацијама.

Уколико имате неки проблем, обратите се Вашем општинском центру за социјални рад , по месту пребивалишта које је уписано у Вашој личној карти.