heder

Одрасле и старије особе

У оквиру социјалне и породично-правне заштите одраслих особа које се налазе у стању социјалне потребе, рад Градског центра за социјални рад (ГЦСР) усмерен је на следеће групе особа:

  • Одрасле особе са посебним потребама
  • Сиромашне особе и породице

Неопходност континуиране и организоване активности у заштити старих произилази како из општих и појединачних карактеристика старења и старости, тако и њиховог укупног социоекономског положаја. Услед пада животног стандарда заштитна улога породице слаби, те се и подршка социјалних институција помера ка решавању угрожености елементарних животних потреба.
Трендови маргинализације који се огледају у феномену старачке усамљености, погоршању материјалног положаја старих и слабљењу интеграције старих у друштвени живот, захтевају озбиљан друштвени однос према обезебеђивању социјалне сигурности овог дела популације.

У сарадњи са другим институцијама, Градски центар за социјални рад (ГЦСР) реализује велики део нормативно утврђених обавеза према старијим Београђанима:

Одрасле особе са посебним потребама

Oсобе са посебним потребама (особе са оштећеним видом и слухом, ментално недовољно развијене особе, душевно оболеле особе, теже физички оболеле особе) разликују се по врсти и степену оштећења природних функција (од редукције до губитка способности за самостално функционисање), што ове особе усмерава на континуирано коришћење услуга установа социјалне заштите и органа старатељства.

Специфичне потребе ове групације клијената одређују и главне садржаје њихове заштите. Главни садржај њихове заштите су:

Центар за социјални рад дужан је да обезбеди материјалну сигурност грађанима који су неспособни за рад и немају средстава за живот, а та средства не могу обезбедити на други начин. Ова права утврђена су Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана. Центар за социјални рад одлучује, као првостепени орган, о остваривању права из домена републичке и градске надлежности.
С обзиром да се из буџета Скупштине града Београда и даље издвајају значајна средства за финансирање заштите најсиромашнијих категорија београдског становништва ГЦСР је актер и у реализацији свих предвиђених социјално-заштитних програма града Београда:

За више информација, обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.

Деца и млади

Централно место делатности центра за социјални рад представља заштита деце и младих. Било да се ради о процени подобности родитеља током развода брака, или о процени потенцијалних усвојитеља, или о процени личности и социјалног контекста малолетне особе у поступку пред судом, наши стручни тимови у први план стављају „најбоље интересе детета или младе особе“. Они своју процену доносе руководећи се основним начелом, а то је: „Шта је у конкретном контексту најбоље за конкретно дете или младу особу“.

Превасходност најбољих интереса детета или младе особе подразумева да најбољи интереси детета имају предност над интересима родитеља, односно старатеља, установе или заједнице, у ситуацијама када се ови интереси разликују.

Партиципација детета или младе особе обезбеђује се тако што они треба да буду питани, да добију адекватне информације и могућност да изразе своје жеље, ставове и мишљење о свим питањима која их се тичу, и у свим фазама процеса заштите, и то на начин који одговара њиховом узрасту и разумевању ситуације.

Рад на заштити деце и младих првенствено је усмерен ка следећим групама корисника:

  • Деци без родитељског старања
  • Деци која су жртве злостављања и грубог занемаривања
  • Деци и младима из породица са поремећеним односима
  • Деци и младима са поремећајима у понашању
  • Деци и младима са посебним потребама

Oсобе са посебним потребама (особе са оштећеним видом и слухом, ментално недовољно развијене особе, душевно оболеле особе, теже физички оболеле особе) разликују се по врсти и степену оштећења природних функција (од редукције до губитка способности за самостално функционисање), што ове особе усмерава на континуирано коришћење услуга установа социјалне заштите и органа старатељства.

Специфичне потребе ове групације клијената одређују и главне садржаје њихове заштите. Главни садржај њихове заштите су:

За више информација, обратите се Вашем општинском центру за социјални рад

Корисници

Сваки грађанин Београда  се у неком периоду живота може наћи у ситуациjи  да му jе потребна  нека од броjних  услуга Градског центра за социjални рад.
Када jе реч о деци и младима ГЦСР  пружа помоћ деци без родитељског старања, жртвама злостављања и грубог занемаривања, деци из породица са поремећинм односима, деци и младима са поремећаjима у понашању, као и деци и младима са посебним потребама.
Центар за социjални рад пружа помоћ одраслим и старим особама, пре свега особама са озбиљним здравственим и психичким тешкоћама (особама са инвалидитетом, ментално недовољно развиjеним особама, душевно оболелим особама, теже физички оболелим особама), сиромашним поjединцима и породицама без довољно средстава за живот, жртвама насиља у породицу, остарелим особама.