heder

Одрасле и старије особе

У оквиру социјалне и породично-правне заштите одраслих особа које се налазе у стању социјалне потребе, рад Градског центра за социјални рад (ГЦСР) усмерен је на следеће групе особа:

  • Одрасле особе са посебним потребама
  • Сиромашне особе и породице

Неопходност континуиране и организоване активности у заштити старих произилази како из општих и појединачних карактеристика старења и старости, тако и њиховог укупног социоекономског положаја. Услед пада животног стандарда заштитна улога породице слаби, те се и подршка социјалних институција помера ка решавању угрожености елементарних животних потреба.
Трендови маргинализације који се огледају у феномену старачке усамљености, погоршању материјалног положаја старих и слабљењу интеграције старих у друштвени живот, захтевају озбиљан друштвени однос према обезебеђивању социјалне сигурности овог дела популације.

У сарадњи са другим институцијама, Градски центар за социјални рад (ГЦСР) реализује велики део нормативно утврђених обавеза према старијим Београђанима:

Одрасле особе са посебним потребама

Oсобе са посебним потребама (особе са оштећеним видом и слухом, ментално недовољно развијене особе, душевно оболеле особе, теже физички оболеле особе) разликују се по врсти и степену оштећења природних функција (од редукције до губитка способности за самостално функционисање), што ове особе усмерава на континуирано коришћење услуга установа социјалне заштите и органа старатељства.

Специфичне потребе ове групације клијената одређују и главне садржаје њихове заштите. Главни садржај њихове заштите су:

Центар за социјални рад дужан је да обезбеди материјалну сигурност грађанима који су неспособни за рад и немају средстава за живот, а та средства не могу обезбедити на други начин. Ова права утврђена су Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана. Центар за социјални рад одлучује, као првостепени орган, о остваривању права из домена републичке и градске надлежности.
С обзиром да се из буџета Скупштине града Београда и даље издвајају значајна средства за финансирање заштите најсиромашнијих категорија београдског становништва ГЦСР је актер и у реализацији свих предвиђених социјално-заштитних програма града Београда:

За више информација, обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.