heder

Деца и млади

Централно место делатности центра за социјални рад представља заштита деце и младих. Било да се ради о процени подобности родитеља током развода брака, или о процени потенцијалних усвојитеља, или о процени личности и социјалног контекста малолетне особе у поступку пред судом, наши стручни тимови у први план стављају „најбоље интересе детета или младе особе“. Они своју процену доносе руководећи се основним начелом, а то је: „Шта је у конкретном контексту најбоље за конкретно дете или младу особу“.

Превасходност најбољих интереса детета или младе особе подразумева да најбољи интереси детета имају предност над интересима родитеља, односно старатеља, установе или заједнице, у ситуацијама када се ови интереси разликују.

Партиципација детета или младе особе обезбеђује се тако што они треба да буду питани, да добију адекватне информације и могућност да изразе своје жеље, ставове и мишљење о свим питањима која их се тичу, и у свим фазама процеса заштите, и то на начин који одговара њиховом узрасту и разумевању ситуације.

Рад на заштити деце и младих првенствено је усмерен ка следећим групама корисника:

  • Деци без родитељског старања
  • Деци која су жртве злостављања и грубог занемаривања
  • Деци и младима из породица са поремећеним односима
  • Деци и младима са поремећајима у понашању
  • Деци и младима са посебним потребама

Oсобе са посебним потребама (особе са оштећеним видом и слухом, ментално недовољно развијене особе, душевно оболеле особе, теже физички оболеле особе) разликују се по врсти и степену оштећења природних функција (од редукције до губитка способности за самостално функционисање), што ове особе усмерава на континуирано коришћење услуга установа социјалне заштите и органа старатељства.

Специфичне потребе ове групације клијената одређују и главне садржаје њихове заштите. Главни садржај њихове заштите су:

За више информација, обратите се Вашем општинском центру за социјални рад