heder

Стална новчана помоћ за једнородитељске породице

Право на ову врсту помоћи има једнородитељска породица, која је корисник права на новчану социјалну помоћ, право може да оствари једном годишње, у износу од 65% од висине номиналног износа новчане социјалне помоћи за појединца, коју утврђује министар надлежан за послове социјалне заштите у складу са законом

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.